Brief Nr 266 Uit Spanje en Portugal

H 61 KOEKELARE

A Monsiur Monsiur piter van de kasstielle de parteMand La Liest arondiesgema Brouge conton tourout1 cokelaere2 sitot

A Madrid febrewarus 1811

Dat ik doen de compementen aen vader ende Moeder aen zuijster ende broeders en al Mijne fanilde3 en dat ik nog en goede gezondtheijt zijn in dat ik kome te vraegen of mijn broeder Maertunius Meugen tuijs leeft en dat is niet mijn schuijlt4 dat ik geen ceertificaet geschreven hebt dat is den brief die ik kome te schrijven bens5 dat ik honder6 het 7 Batalluen zijn en als gulder7 Een certificaet noodig hebt dat con guijlder8 maer *** mer schrijven dat is al 8 maenden dame9 niet bataelt en sijn dan *** en schliek bat10 sijn dame gasdagen11 op de perden moeten sichten12 om tegen de Bregans13 te vichten en dat ik sou gieren weten hoe dat dtuijs gaet en wie dater al moeten op komen hebt14 van mijn beste vrienden en dat ik sal niemaeren15 af sieden16 als desen brief komt van huijs

1811

Dan magt gulder niet laeten17 van in de concans18 op Bloub19 papier te schrijven of anders dan sal ik Geld niet krijgen in20 dat gulder niet moogt laten van geld af te sienden dat ik geel21 nodieg hebt

Van de casstel ciesaer soldat trien Egpalsges Militaeres priemer Battaloun traestem Compa*ee A Madrid Spaengiengin

dat mogt guijlder niet laeten van dat geschrief soo22 te schrijven

Van de casteele Cesar, soldat de train Equipage militaire premier Bataillon troisieme Compagnie, a Madrid en Espagne23

Aantekeningen


1 Torhout (H 116). 2 Koekelare (H 61). 3 Familie. 4 Schuld. 5 Binst, terwijl. 6 Onder. 7 Gij. 8 Kunt gij. 9 Dat we. 10 Slijkbad, modderbrij; wellicht wordt gedoeld op slecht begaanbare wegen. 11 Ganse dagen, hele dagen. 12 Zitten. 13 Brigands, guerilla-soldaten. 14 Wie er allemaal hebben moeten opkomen. 15 Nieuws. 16 Zenden. 17 Nalaten. 18 Reconnaissance, wissel. 19 Blauw. 20 En. 21 Heel, zeer. 22 Zoals hierboven. 23 Deze laatste alinea is door een andere hand geschreven als verduidelijking van de vorige: "...Soldaat van de militaire legertros, 1e bataljon 3e compagnie te Madrid in Spanje."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel