Brief Nr 268 Uit Spanje en Portugal

H 66 AARTRIJKE

a monsieur monsiEur pierre dejonge demeurant a Eerderike departement de la lijs arrondiessement de brugge a Eerderike d conton de touroet1 a flandre

Saint a maria2 dezen 26 febr 1811

Seer beminde moeders zusters Ende broeders

Naer ul van herten gegroet te hebben zoo dient dezen om ul te laeten weten den stadt3 van mijne gezondheijd l(o)f4 het gaet noch altoos wel verhopende van ul het zelve Want het ware voor mij Een grot verdriet ware het anders En kome ul Een Sertificat af te zenden voor mijnen broeders Bernaerdus gelijk ul mij gevragt hebt En bijdde5 van mij te willen verEescuseren6 om dat jck zoo lange gewacht hebbe van het zelve af te zenden want jck het niet Eer en hebbe konnen krigen En ock dat ul mij komt te vragen of jck het geld ontfangen hebbe dat ul mij opgezonden heft ja jck hebbe het ontfangen de twee mael dat ul mij opgezonden heft waer over dat jck ul beminde moeder zuisters En Broeders hertelijk te bedanken hebbe En Bijdde dat ul zoude willen de Goedheijd hebben van uw devooren7 te doen van uw Belofte van gelt af te zenden vermits jck het groteliks nodig hebbe want beminde moeders dat zaeke niet En waere8 dat jck het groteliks nodig hebbe ken9 zoude ul daer toe niet willen prumen10 vermits jck wel weet dat ul al moet winnen11 met werken maer het is den Groten nodt die mij daertoe dwingt vermits dat wij nochtans altoos jn spainhen zijn En Dat het al Een jaer is dat men voor de stadt Cadis12 ligt En noch zoo veele geanvanse(r)13 als den Eersten oogenblick ja dat men geheele daegen moet aerbeiden aen de baterien forten Enzoovoors terwil dat den Engelsman ons gestadig komt beschieten met gewildig bomen14 En mortieren En datter daegeliks dood En geblesert15 zijn En ock dat men alle daege verwacht dat den vi(ha)d16 zal debarkeren17 met grote gewelt van volck En wij van den anderen kant die zijn met kleen gewelt van volck om hun te defenderen18 maer mochters hebben goede Coeraise19 En hopen dat wij zullen den vihand verslan gelijck wij tot nu toe gedaen hebben maer het meeste dat ons verdriet is dat wij somtits grot gebreck van Eten hebben daerom hope jck dat ul zal uw devooren7 doen om uw belofte van gelt af te zenden zoo haest als dat het mogelick is waer mede jck blive met liefde En respekt voor uw beminde moeder zuisters zuisters En broeders zijt zoo goed van de complemente te doen aen geheel de familie En al mijne kennisse ul dienaere pieter dejonge Mijn tadres is alzoo a monsiEur

pieter dejonge

mijn hadres is alzoo a monsiEur pierre dejonge soldat au 45 Resiment premier Bataillon 4 compannie premier corps darme e difission a saint a maria a la dalosie a Espanne aupres de Cadis20

Aantekeningen


1 Torhout. 2 Sta. Maria bij Cadiz. 3 Staat. 4 (God)lof. 5 Bidde, vraag. 6 Excuseren. 7 Uw best. 8 Ware het niet. 9 Ik en. 10 Pramen, aansporen. 11 Verdienen. 12 Cadiz. 13 Geavanceerd, gevorderd. 14 Bommen. 15 Geblesseerd, gewond. 16 Vijand. 17 Aan land gaan. 18 Defenderen, verdedigen. 19 Courage, moed. 20 "...In Sta. Maria, Andalusï, in Spanje nabij Cadiz."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel