Brief Nr 27 De Veldtochten in het oosten

H 66 AARTRIJKE

Aen de wedewe pieter de Jonge tot Eerderijke Arondisiment van Brugge departement De La Lijs par Brugge

Kirits1 Dezen 8 november 1807

Seer Beminde Moeder

Naer uL: gegroet te hebben zoo Laet Jck uL: weten den staet van mijne gesondheijdt En hoepe En Betrouwe Dat uL: ook nog Jn den selven staet zijt En Jck Laete ul weten wat Aermoede Jck gehadt hebbe zedert dienen tijdt Dat Jck van huijs gekomen Ben Jck hebbe Acht maenden Lank Op het veld geslaepen door haegel sneeuw wijnd En waeter zoo uL: kan denken wat Jck al uijt gestaen hebbe En uL En moet niet verwondert zijn dat Jck Jn zoo Lange niet geschreven En hebbe de oorsaeke heef geweest dat Jck de ocagie2 niet En hadde gehad maer nuij3 Legge wij stil Jn pruijsen Land En men segt dat het vrede Js met alle de mogenteden En Jck hoepe En Betrouwe van nog Eens wederom te keeren als tgod Blieven zal En uL te vinden Jn volle geson(d)he(ijdt) En Jck versoeke uL: Dat Gij zoude willen de goetheijdt hebbe van voor mij Eene kleijne somme geldt af te zenden om mij wat te verkleden Tegen den kouden winter En Jck verwagte antworde zoo haest4 het mogelijck Js En Jck versoeke uL Dat gij zoude willen al de nieuwigheden schrijven die daer zijn de compelamenten van aen alle mijne susters En Broeders En alle mijne goede kennissen

Seer Beminden Moeder

uL: Dienaer En soone

En Jck Ben onder het 45 Regement Eerste Batlion 8 compagnie dinfantirie De Ligne Eerste coor5 de La grand armeije

Aantekeningen


1 Kyrits, ten noordwesten van Berlijn. 2 Gelegenheid. 3 Nu. 4 Spoedig. 5 Corps.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel