Brief Nr 270 Uit Spanje en Portugal

H 36 BRUGGE

A Monsieur Monsieur Jacques van hecke Demeurant Chez la veuve van *auwe rue Longe No 21 A Bruge Dept de la Lijs sito

valadolid den 14 meij 1811

Zeer Beminde vader

Dezen dient om u:l te laeten weten den staed van mijne goede gezondtheijd verhoopende van u:l het velve1 ook dat ik uwen lesten brief wel ontfangen hebbe en ik ben geheel content dat het met u:l nog al wel gaet en dat de affairens2 Effen3 zijn ik en hebbe niet Eer konnen schrijven om dat ik altijd op route geweest hebbe van t' Een naer t' ander ook het verwondert mij grootelijks dat gij het geld nog niet weder gehad en hebt dat gij in den post gegeven hebt ik hoore altijd andere soldaeten zeggen dat zij hun geld weder krijgen die verdoolt4 heeft geweest het verwondert mij nog meer dat als wanneer ik schrijve mijne en uwe brieven altijd te rechte koomen als het niet en is dat ik om geld schrijve of dat gij mij geld af zend het is ongelukkig vo(or) mij dat ik geen geld en krijge en hier zoo dood nodig hebbe en hebbe nog maer 12 francs ontfangen sedert dat ik soldaet ben nogtans gij hebt mij meer beloofd als ik vertrokken ben, ook gij segt niet5 van mijn oncel peter6 en zijne vrouwe

aengaende het nieuwe van Spagnien ik kan u niet5 schrijven want wij hooren in t' minste niet als slegten dieren tijd want gij kond wel denken alweer7 den oorloge zoolang deurt hoe dat het zijn mag, om te Eijndigen ik wensche u:l. al t' samen Een saligen hoogtijd van schinschen8 en ik verzoeke u van mij seffens9 antwoorde weder10 te schrijven met al het nieuws en gij mogt niet laeten van mij wat meer als 12 francs afte zenden omdat ik het nu sterk noodig hebbe en met 12 francs hier niet kan doen omdat alles zoo raer11 is en dat wij hier Ellendig zijn waer mede ik blijve met afwachtinge sito sito Zeer Beminden Vader

uwen onderdanigen Dienaer ende Zoon

Bernardus van hecke

De Complementen aen mijn oncle capelaen en aen mijn oncle pette12 (?) en zijne kinders en aen mijn heer van de veve en Jongvrouwe en aen Jongvrouwe zedts en aen Jongvrouwe temalsdael (?) en aen de weduwe thili en aen Jongvrouwe volkenaere de dochters ende zoons en aen monseeur lawaese en zijne vrouwe en aen alle goede kennessen
ik laet u weten als dat mijn addres nu zoo is om dat het verandert is

A Monsieur Bernaerd van hecke au pemier regement de voltigeurs de la garde Jmperiale au 2em Bataillon 3em Compagnie a valadolid13

Aantekeningen


1 Zelve; hetzelfde. 2 Zaken. 3 Geregeld. 4 Zoek. 5 Niets. 6 Peetoom. 7 Alwaar, waar. 8 Sinxen, Pinksteren. 9 Direct. 10 Terug. 11 Schaars. 12 Peetoom. 13 "...in het eerste regiment infanteristen van de keizerlijke garde in het 2e bataljon 3e compagnie te Valadolid."
Van *auwe: vermoedelijk Van Hauwe.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel