Brief Nr 271 Uit Spanje en Portugal

N 78 MOORSLEDE

A Monsieur Jean de Cam 'a moorselede canten d' Jperen de partement de Lalijs Par Bruges a moorselede 'a Vlanderen1

Le 15 meije 1811

Beminde Moeder, en Broeders,

Deezen om hunlieden2 telaeten weten den staed van mijne gezondheijt, den welken nog heden seer goed is, en van hunlieden kome ik het selve te verhopen,

Dus Beminde Moeder en broeders, ik ben zeer verwondert als dan ik van hunlieden geene handworde en ontfange, en nogtans, hebbe ik hunlieden al twee brieven toegezonden, den Lesten was gedagteekent uijt Caporosa a navarr en Espagne3; waer in ik hun hebbe laeten weten den staed van mijne gezondheijt, alsmede quame ik hunlieden Eenig gelt teverzoeken en waer op ik tot nu toe nog geen handworde en hebbe ontfangen, waer in ik zeer verwondert zijn,

Alsook beminde moeder en broeders, zijt zoogoed, van mij handworde teschrijven op het spoedigste, op dezen brief, en mij telaeten weten den staed van hunlieden gezondheijt, als mede, mij wat Gelt mede tezenden, als het hunlieden belieft, want ik nu heden in groote armoede4 zijn, jmmers ik hade nooijt gelooft dat een mensch zoo veel armoede konde uijtstaen gelijk wij uijtstaen alle dagen, als ook ik ben seer verlangende om van hunlieden eenen brief teontfangen, als ook laet mij weten wie er al gelet5 is van mijne prochie6,

als ook laete ik hun weten als dan ik op den 23 en 26 van de maend maerte in groote bataillie7, hebbe geweest tegen, de bregandase8, en wij hebben van weder kanten veel volk verloren, maer toch ik hebbe het geluk gehad van niet geblesseert9 te werden Beminde moeder nuheden zijn wij alle dagen in prijkel10 van gevangen te worden van de brigandaze, maer beminde moeder en broeders leest en bid voor mij, dat ik er niet van gevangen en worde, want sij worden vreedelijk gedood,

Dus, als hunlieden een sertificaet noodig hebt zijt zoo goed van mij het telaeten weten, maer het moet mij vijf frans kosten

D(us) waermede Blijve in afwagtinge van handworde met haeste11, en met de complementen aen alle mijne goede kennisse

Beminde Moeder en Broeders, u D: W: zoone

Pieter de Kam

Doet de complementen aen *** van zijnen Joseph die ik hebbe gevonden in de stad tudela12 in Spaenden fris en gezond, en Jan paezens van slijp molemaker van stiele13, en doet de groetenisse ae(n) zijne ouders,

Le voisla mon adris a Monsieur pierre de kam cha(sseur) au 15me Regement d' infanterie Legere 2em(e) bataillion 4em compagnie 2eme Regement provisoir 'a garnisoen en tudela 'a navarre en Espagne14

Geschreven door mij Willem bij order van15 Pierre de cam
als hunlieden mij gelt op zend, de connisa(ntie)16 moet van blauw papier zijn of anderzins en saude ik mijn gelt niet cennen ontfangen in Spaenden en wagt geenen dag van teschrijven,

Aantekeningen


1 Bijgeschreven door een andere hand: woenagtig tegen het dorp. 2 U. 3 Caporosa (?) in de Spaanse provincie Navarra. 4 Ontbering. 5 Geloot, ingeloot voor de dienst. 6 Parochie, dorp. 7 Veldslag. 8 Brigands, guerilla-soldaten. 9 Gewond. 10 Gevaar. 11 Met spoed. 12 In Navarra aan de Ebro. 13 Beroep. 14 "...Jager in het 15e regiment lichte infanterie 2e bataljon 4e compagnie 2e voorlopige regiment in garnizoen in Tudela, Navarra, Spanje." 15 In opdracht van. 16 Reconnaissance, wissel.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel