Brief Nr 272 Uit Spanje en Portugal

N 41 ARDOOIE

a Monsieur monsieur Jean francois de lij (?) a ardoijs arondissement courtrai de partement de la lijs aardoij en flandre

A oviedo1 den 30 meijs 1811

zeer beminden vader en moeder en zusters

ik laete ul: weten als dat ik noch altijd fris en gesond ben en ik laete Ul: weten als dat ik twee briven ontfangen hebben en uijt den lasten die ik onfangen hebbe daer ik groete verwonderinge uijt verstaen hebbe ik hoore dat ul: op den hof2 niet meer en zijt zegt mij waer gij wont gij en moet het niet verduijken3 gij moet mij alles laeten weten gelijk het is en geeft geenen moet verloren4 ik en ben noch niet dood ik ben noch altijd soo klook5 en gesond als ik van mijn leven thuijs geweest hebbe en daer en passert geen huer6 op eenen dag dat ik op Ul: niet en peijse7

en beminde ouders ik ben noch altijd in het zelve land en in de zelve armoed8 en te konterarde9 het is noch alle dagen slegter om slegter het brood geld er viertien stuijvers pond en het is al viertin manden dat ons regiment noch niet betald en is ik heb nu al viertin manden pre10 te goed dat11 ik daer een deel van koste krijgen het zoude mij zoo wel komen12 maer beminde ouders daer en is noch geen apr(e)nse13 van ik en moet daer geen betrouwen op stellen en beminde ouders zijt soo goed van mij wat geld op te senden als het mogelijk is het zal mij een groet plaisier doen en schrijft sito weder soo gouw als gij den brief ontfangen hebt en gij moet er een blouwe connecance14 doen in mijnen brief steken en anders en zoude ik mijn geld niet krijgen en ik kan niet mankeren15 van de compelemen(ten) te doen aen geheel mijn famille en goede kennisse en de compelementen aen de ouders van anne dat hij oock noch altijd fris gesond is en daer en passeren niet veel dagen dat men bij malkanderen niet en komen en pierre bussche die van beveren16 doet oock de compelementen aen zijn ouders dat hij noch fris en gesond is en daer mede sluijte ik in afwachtinge van Ul: antworde en ik merge17 mij

Joannes de Lij

voici mon adresse a Monsieur de lij soldat au 122eme regiment de ligne jer18 compagnie du pjer18 bataillon a oviedo en asturie en espagne oviedo

Aantekeningen


1 Oviedo in Asturï. 2 Boerderij. 3 Verbergen. 4 Verlies de moed niet. 5 Kloek, flink. 6 Uur. 7 Dat ik niet aan U denk. 8 Ontbering. 9 Au contraire, integendeel. 10 Soldij. 11 Als. 12 Welkom zijn, te pas komen. 13 Apprensie, waarschijnlijkheid, schijn. 14 Blauwe reconnaissance, wissel. 15 Nalaten. 16 Wellicht Beveren (N 35) bij Roeselare, vlak bij Ardooie. 17 Merke; ik onderteken. 18 Première, eerste.
De lij: de Ly; nu Delie of Dely; de naam bestaat nog te Ardooie. Pierre Bussche: De Busschere of Vanden Bussche.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel