Brief Nr 273 Uit Spanje en Portugal

N 41 ARDOOIE

a monsuers martin sijes aen de wedeuwe a ardoie departement de lalijs in de mortelstrate tot ardoie a vlandre

Lougrouren1 (?) dezen 16 juni 1811

Zeer beminden vader Ende moeder en broeder

Jk Laete ul weten als dat ik nog (in) goede gezondheijd en ik laete ul weten als en ik verhope van ul het zelve en ik als gij Een sertificaet no(dig) had voor mijn broeder gij mout2 cijto wederom ik zal zijto Een opsenden en wij hebben ook drie maenden lang bij den vieand gelegen waer dat wij alle daege nacht mosten buiten slaepen en al bij3 geen brood om te leven waer dat wij alle daege den vieand zaegen en mosten daer tegen vegten waer dat er alle dage veele dood bleeven maer godelof ik ben niet geblesert4 waer over ik god lof en danke en wij zijn nu al 70 uren afgekomen wij zijn nu in Een beter stercke5 daer dat het wat beter gaet maer het is al gelijk Een dier leven want spanen6 is aal geel7 Een arremoede Land (ik) verzouke als het Eenigzins mogelijk dat gij zoude wat geeld opzenden want ik ben groote arremoede want hent8 is ommogelijk van te leven zonder geld en ik hebbe ook geweest bij jean canniet tot palusia9 (?) en tot valladolic10 en hij is mogen afgkomen naer vrancrik om Een ander peerd want hij heeft zijn peerd verloren in den slag en gij moet mij wederom schrijven als11 mijn mijn broeder al gelot12 heeft en wat numero dat hij getrokken heeft en wie al daer in gevallen heft13 van mijne kennisse en als10 zij al zijn moeten oggen14 in15 en in Spanen den snieuw die liegt geele16 jaeren in spanen want daer ligt zijn brgen17 als gij daer tusgen gaet dat men nog zonne nog maene en ziid18 daer (da)t eer geen menschen konnen opgen19 en tusschen de bergen is het zoo heijd is dat het niet herdelijk20 enis en op bergen is het zoo koud dat niet herdelijk en is g en gij moet de coplementen doen aen Julij koulerliers en dat zij moet de coplementen wederom21 schriven en ik ben grootelijks verwondert om te weten hoe het gaed (e)nde kinderen van versten muelaers ik hebbe hooren zeggen dat hij dood is waer mede ik sluite mijn brief

francus sies uwen zoen

en gij moet Eene blouwe collisane22 in den brief steeken mijn addris a monsuers francis sijes soldaet du la garde jmperiaele volliguer du 2 regement 3 companie 1 batalion a spanen a lo**grora23.

Aantekeningen


1 Wellicht Logrono. 2 Moet. 3 Al bij: bijna. 4 Geblesseerd, gewond. 5 Streke, streek? 6 Spanje. 7 Algeheel, geheel en al. 8 Het. 9 Palencia? 10 Valladolid. 11 Of. 12 Geloot, voor de dienst. 13 Wie erin gevallen is, wie ingeloot is. 14 Opgaan. 15 En: hebben. 16 Hele. 17 Bergen. 18 Ziet. 19 Opgaan. 20 Te harden, uit te houden. 21 Terug. 22 Reconnaissance, wissel. 23 "...Soldaat van de keizerlijke garde, infanterist van het 2e regiment 3e compagnie 1e bataljon in Spanje te L."
De naam Sijes te lezen als Seys. De straatnaam Mortelstrate is niet terug te vinden in de registers van Ardooie. Jean canniet is wel Jean van Canneyt.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel