Brief Nr 274 Uit Spanje en Portugal

--- ONBEKEND

Sos1 Den 25 Jullit * 1811

Zeer Beminden vaeder Ende Moeder

Dezen dient om UE: te laeten weten als dat ik noch in Goede Gezondheijd Ben gelijk ik verhope Dezen UE: in Den zelven Staed zal bevinden zoo vooders2 Laete ik UE: weten als dat ik UE: brief met veele kontentement3 ontfangen hebbe in daete van 13 van maerte waer uijt Dat ik verstaen Dat meijnen broeder uijt Die conscription4 vreij Gevallen is, het welke mij Een Groot Plaisier doet Ende Dat meijne zuster Den ouweleijken Staed5 aen=Genomen heeft het welk ik met Liefde Gelezen hebbe als het maer tot haer voordiel en is, zoo vooders beminden Vaeder Ende Moeder, verzoeke UE: van mij op Dezen spoedig aentwoerde te schreijven ende mij te Laeten weten met wie meijnen Broeder Getrauwt is, in Spaenien en is Geen Nieus als Dat die Staed van tarragonne6 (?) aen Die fransche over Gegaen is, ende Dat ik nu Bij Die Grandermeree7 ben, vooder verzoeke van UE: aen mij te Laeten weten waer francies verheulle is thuijs ofte noch Bij zijn Regiment,

De complimenten a(e)n alle meijne zusters Ende Broeders Ende aen Geheel onze familde ende vooders aen alle Mejne Goede vrienden,

Vooders verzoeke van aen meijne zuster baerbera te Laeten weten Dat ik voor zij alle Daegen Biedden8 ende zij zoo Goet zoude zijn voor mij ook te biedden

Waer mede sluijte ende Blijve te zijn,

UE*** Dienaer Carlus Cool UE: zoonne

Mon adres a Carolus Cool Gandaerme au 14e Escadron Da la Gandaermerie Emperial a Sos Dans L' aragon Par Baijonne a Saragosse Pour aller a Sos9

Aantekeningen


1 Sos del Rey Catolico. 2 Voorders, verder. 3 Tevredenheid. 4 Lichting, oproeping voor dienst. 5 Huwelijkse staat. 6 Taragona aan de Spaanse oostkust. 7 Gendarmerie. 8 Bidden. 9 "...Gendarme in het 14e escadron van de keizerlijke gendarmerie in Sos, Aragon, via Bayonne naar Zaragoza met bestemming Sos."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel