Brief Nr 276 Uit Spanje en Portugal

O 4 OOSTROOZEBEKE

Madame Madame la veuve ottevaere marchande epecie1 a oostroosbeke arondisement de courtraij2 departement de la lijs

Storga3 Den 2 7ber4 1811

Cher Cosin en famelie

hebbe UL. brief van den 21 Iulius wel ontfangen waer ik gevonden heb(be) een reconesanse5 van 3 croonen het goone6 ik ook zeer wel ontfangen hebb(e) waer over ik UL. grootelicks dancbaer ben benevens mon oncle7 Coop ben UL: zenden volgens u verzoek een sertificaet voor mijn broeder en gelijk men zegt dat zij maer goed enzijn voor dreij maenden als hij het nodig zoud hebben van laeter nog een te hebben zijt zoo goed van het te laeten weten ik zal straks8 een ander afzenden als het niet en is dat wij op route zijn ik kan dat nog wel kreijgen want onze collon(el) is daer goed vooren

het gaet nu beter wij en zijn nu niet meer in dat bergeland wij zijn nu in platte land wij zullen nu betaeld worden den marechael9 heeft het ons b(eloo)ft wij zijn vertrocken vier daegen naer dat ik mijnnen laetsten brief afgezonden hadde van oviedo om te komen naer deze stad wij hebben veele moeten vegten om in deze stad te gaen de spaensche waeren met 60.000 mannen wij hebben drij mal moeten loop(en)10 en veel volk verlooren self een jeneraer11 dood en eenen gequest12 en veel ofesieren maer den vier mal zijn wij da(er) naer toegegaen met 30.000 mannen en veel canon dan *** zij moeten loopen en is er veel volk gebleven van de spaensche want wij hadden veel pierdevolk en ook veele van dedie13 met lantien14 de die zijn daer in geloopen en al(les) dood gedaen dat zij vonden wij hebben ze 20 uren verre loopen en in het afkeeren15 heeft den marechael order gegeven van alles al16 te branden en zoo verre als dat wij geweest hebben en is er niet een huijs blijven staen

kan UL: winnig niuws schreijven het is altijd orellogen meer en meer en ook ik hebbe winnig teijd wij moeten altij(d) gereed zijn om te vegten ik meer niuws van UL verwagten ik antworde van UL: verwagten om te weten als gL het sertificaet ontfangen hebt of niet dat17 gL: niet ontfangen en had ik zoude er *** zenden als het noodig is

verzoeke van de complementen te doen aen mijn zuster en broeders en geheel de famelie en aen alle goese18 kennissen ik wensche UL wel te kerremesse19 want ik weet dat zij aenstaende is ik hope dat wij het toekomende jaer zullen te saemen doen waermede met veele respeckt en dancbaerheijd UL: Dienaer

petrus koopma(n)

met aesten20

mijn adres pierre koopman musicien21 au 122 regement de lingne devision du Ieneraer bonet22 a Storga en espagnie

Aantekeningen


1 Kruidenierster. 2 Kortrijk. 3 Astorga westelijk van Leon. 4 September. 5 Reconnaissance, wissel. 6 Hetgeen. 7 Oom. 8 Onmiddellijk. 9 Maarschalk. 10 Vluchten. 11 Generaal. 12 Gekwetst, gewond. 13 De die: dezulken. 14 Lansen. 15 Bij het beeindigen van de achtervolging. 16 Af, plat. 17 Indien. 18 Goede. 19 Met de kermis. 20 Haast. 21 Muzikant. 22 Generaal Bonet.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel