Brief Nr 279 Uit Spanje en Portugal

I 153 OEDELEM

A mousuer mousuer peterrus beesgaert tot hoelem De partement De la lijs arredesiment de bru*e a flaenderen cietoe cietoe

Dezen 26 van novembre 1811

Zeer Beminden vader ende1 moeder zuster ende broeders

ik laete ulieden weten den staed van minne gezondheijd en ik hope van ulieden het zelve: ik ben zeer verwondert hoe dat het nog al gaet met ul: ik hebbe lank gemarssert en in portegal geweest ik en hebbe geen ockaezie2 gehad van te schrijven daerom verzoeke ik ulieden antworde zoo aest3 als dat gij kont ik ben nu in garnezoen in spaiegne4 de coplementen aen al mijn kennisse ik en hebbe nog maer eennen brief het is al den 8 brief dat geschreven hebbe naer ulieden ik peijze dater tog eemer5 zal toe kommen

badaxoz6 21 De Agto De***

ik verzoeke al de niewegeden7 van geel den hoek8 ik laete ook weeten aen de dochter van berten erregaes dat ik bij aer broere geweest hebt het tis nu in9 jaer geleden en ik hebt ook bij zijn kameraet geweest os10 wij uijt portegael gekomen zijn zijne kameraet mij gezijt11 dat hij gestorven is en daerom en ik verzoeke om wat geld os mogelijk is als gij wat verzoekt van mij geen12 moet maer schrijven en verzoeke ook de neiwegeden van mijnen broeder cies waer hij woonachtig is de copelementen naer tresia de loof

korneelis nierring

en ik ben onder het 66 rezement het vijfde bateljon het tweede compeie de vijfde devigon darmee13 portegael

ik verzoeke de compelementen van carorus verhoe os14 hij tuijs is of niet ik geloove wel dat hij tuijs is en ook is drij maenden dat tamboer bennu15

Aantekeningen


1 "Vader ende" is doorgehaald. 2 Occasie, gelegenheid. 3 Haast, spoedig. 4 Spanje. 5 Immer; ik denk dat er toch ooit één moet aankomen. 6 Badajoz, ten westen van Merida. 7 Nieuws. 8 Heel de hoek, heel het gehucht. 9 Eën. 10 Als, toen. 11 Gezegd. 12 Gij en. 13 Division d'armée, legerdivisie. 14 Als, of. 15 Dat ik tamboer ben.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel