Brief Nr 281 Uit Spanje en Portugal

O 5 WAKKEN

a monsieur Monsieur Dobbels Joseph a wacken canton D' oostroosbeke arondisment Du cortrai Departement De la lijs De la lijs a wacken an flandren

le 13 janvier1

Beminden vader ende Moeder zuster ende broeders

ikk wensche UL Een goedt zalig nieuwjaer en Een goedt lang leven waer op jk verwagte het gene Dat jk gevragt hebbe in Den laesten brief Dat jk geschreven hebbe Dat gij mijn kisten brieven2 of zout zenden en u konsentiment3 om te (tr)auwen en dat gij u konsentement in het frans zout Doen schrijven en mijn kisten brieven ook ik en geloove niet mijn liefsten vader Dat gij mijn geluk niet en zout willen om zeggen Dat gij mijn ongeluk niet en zout willen hebben ik geloove Dat gij mij te gierren4 ziet om Dat mij te on(t)zeggen, en ik UL ook, want Dat5 ik het permession6 niet hadde van mijnen kornel7 ik en zoude geen twee brieven op een maent schrijven maer Den kornel en Den kaertiermeester8 wel9 Dat ik seffens10 trauwe want het is een meijske Die gierre gesien is van De offesiers van ons regement en van De heeren van De stadt om Diesswelle11 Dat zij rijke js en jk verhopen12 ben van heer13 mijnen konge14 te krijgen om Dieswelle Dat zij gierren gesien van al De s' offesier en om u te konnen helpen in u houden15 Dagen en verkopende ben van u heer13 te zien als Dat ik geloofde waer over Dat ik verwagte van UL seffens10 antworde san tarde16 hier *** een briefken voor Den meijer17 zijt zoo goet van aen den meijer te geven

van De niewegheden Die hier zijn is Dat men alle dage De requesie18 vragt en De gaerde naesionaele19 om naer spaengne te vertrecken en men zegt Dat Den orloge gedeclaereert wert met De ruijssesche20 ik en weet niet als21 het waer is of niet ik verwagtende ben Dat gij mij eenige niewegheden zult afzenden in mijnen brief en mij seffens antworde af te zenden en jn het frans te Doen schrijven want ik kan goet in het frans lesen of22 in flams waer mede ik blijve UL dienaer

Dobbels jean

Aantekeningen
Vergelijk brief 280 van dezelfde schrijver. 1 Januari; de brief is uit 1812. 2 Kerstenbrieven, doopbewijs e.d. 3 Toestemming. 4 Gaarne. 5 Indien. 6 Toestemming. 7 Kolonel. 8 Kwartiermeester. 9 Wil, willen. 10 Direct. 11 Om dieswille, hierom. 12 Hopend. 13 Eerder. 14 Congé, verlof. 15 Oude. 16 Sans tarde, zonder uitstel. 17 Burgemeester. 18 Rekwisitie, lichting. 19 Garde nationale. 20 De Russen. 21 Of. 22 Als.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel