Brief Nr 283 Uit Spanje en Portugal

O 1 AARSELE

A Monsuier Monsuier Boudewijn Maes A aerseele canton de mulebeek arrondissement cortrijk de partement De la lis a: flandre presee presee

Avila1 den 29 Maerte 18012

zeer lief ende wel bemende vader Ende Moeder zusters ende Broeders

jk en kan niet naelaeten van ul. te laeten weten als dat jk noch al jn goede gesonteijt ben jk en kan ook niet laeten van ul te vraegen naer den staed van uwe gesonteijt jk ben ook wel stijf2 verlangende (o)m te weten hoe dat nocht al gaet met ul: gesonteijt het js nu zoo langt dat jk (g)een antwoorde gehaet3 en hebbe als jk mijne lesten brief ontfangen hebbe met thien fransch4 geldt daer jn jk hebbe ul ook antwoorde wederom5 geschreven op den 26 apriel maer jk en hebbe ook geen antwoorde wederom gehaet daerom ben jk stijf verlangende om te weten hoe Dat Met ul: nocht al gaet jk zoude nu ook geuren6 antwoorde wederom hebben sito sito7 met Een wijnig geldt als het mogelijk js want jk hebt nu zoo lang zonder geldt geweest En haeremoede8 gehaet daerom versoeke ik van ul: Een koonne9 geldt of vier voor mij nieuijwjaer10,

Bemende Vader ende moeder zusters Eende Broeders jk wensche ul: al te saemen Een goezaelig nieuwjaer en Een goezalig lang leven. En ook Een goezalige Dood als gij kompt te sterven, Maer jk verzoeke ook van ul: oom11 te weten hoe dat nocht al gaet jn vlaenderen als12 Er geen nieuwgeden En zijn, als jk van U antwoorde ontfangen hebbe met geldt jk sal ul: ook sitoe antwoorde wederom schrijven met al de nieuwgeheden13 die daer zijn jn spaenden14 zijn jk laete ul: ook weten als Dat jn gaeresoen15 ben in avila in spanden dat js Mijn aderes joseph maes soldaet au 50me Regiment de ligne de la 1 compagnie 3me batalioen 2me de vigioen hermeije du portegael a garesoen a avila a la spangne16
Daermede sluijte jk Mijnen Brief met de penne maer niet met ter herten Daerme Blijve jk ook ende afwachte ul: dienswellegen dienaer ende zoon

joseph maes

gedaen door mij joseph maes op den eersten paestag 18012

Aantekeningen


1 Avila, ten westen van Madrid. 2 Zeer. 3 Gehad. 4 Francs. 5 Terug. 6 Gaarne. 7 Spoedig. 8 Armoede, ontbering. 9 Krone, kroon. 10 Als nieuwjaarsgift, voor ll. nieuwjaarsdag. 11 Om. 12 Of. 13 Nieuwigheden, nieuws. 14 Spanje. 15 Garnizoen. 16 "...in het 50e linie-regiment van de 1e compagnie 3e bataljon 2e divisie, leger in Portugal, in garnizoen in Avila in Spanje."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel