Brief Nr 284 Uit Spanje en Portugal

I 152 MOERKERKE

A Monsieur monsieur jacobus dalle tot moerkerke grenadier du 1e bataillon Du 58 regiment d' infanterie de ligne departement de la lijs arrondissement de brugge aen pieter dalle tot moerkerke

Moerkerke1 Dezen 25 october 1813

zEer beminden vader

ul van herten gegroet te hebben laet jk ul weten als dat jk uwen brief zeer wel ontfangen hebben den welken gij hebt geschreven den 30 augustus in2 Jk hebt den 18 augustus ontfangen den brief in het geeldt hebbe Jk ontfangen den 25 october vader gei geest3 dat gij al drie brieven heeft gaschrven in jk hebt geen antworde geet4 gei seit twee breiven van scht 3 fras kroenen5 scht in brief in Een van vief vrans kroen opgesonden heeft in k hebbe geen brieven ontfangen noeg gewoort noeg gewoort noeg sien6 want jk hebbe verstelt geweest om dat jk geen antwoerde krei7 van huijs want vader broeder in de suuster in mij vamilie in de mij naeste kennesse jk peise dat gei mij welde8 verlaeten want dat9 jk geen antwoerde kre vaeder geij vraegt ofte10 bij gene van mie kennese been ben van moerkerke jk in weet geene van mij kennesse is jan roense van scisile25 maer jk hebbe tegenwoerde niet gesien in geen twee jaer vader in broeder in de suister in mij vamilie in mij kennesse jk hebbe geel coentent11 geweest van dezen brief in dat noeg ok vries12 in gesoent(h)eid waes in jk been ok noeg vries in gesoentheidt ben maer jk hebbe veele gewoert in gesein weelde in aermoede of gesein13 seider dat jk van huijs gekoemen ben maer jk zal dat pasentelijk14 verdraegen want (va)der mij broeder in suijster hebben veel voordeel want sei als in ruijste15 maer jk hebbe geen ruste tot noeg toe maer jk sal dat paesentelijk verdraegen tot noeg toe maer vaeder in broeder in seuster jk zoude geiren weeten vader of te noeg boert16 in broeders ofte noeg neit getroeut17 in zeit ofte seuster niet gewoert zeit ofte noeg vaeder al hooepe zeit schret18 mij antwoorde were19 ofte soe go(o)t welt zein want als is deire20 broet geelde 6 soei boen21 het broet in den wien geelde 12 stuijvers de vlaessche22 wat als is deire wei sein in het vrans maer jk in weet niet voer oeij lange maer wij zien op de bergen van het vrans wij zeijn vij(f) huijren van baoeijne23 dat is de veille24

Mei adres jacobus dalle grenadeir au 1 bataillon du 58 regement d' infanterie de ligne de baijonne

Aantekeningen


1 Dit is de plaats van bestemming. 2 En; ook verderop in de brief. 3 Gij zegt. 4 Gehad. 5 Franse kronen. 6 Noch gehoord, noch gezien. 7 Krijg. 8 Wilde. 9 Want dat: omdat. 10 Of ik. 11 Content, tevreden. 12 Fris, kloek. 13 "Veel gehoord en gezien, weelde en armoede geleden." 14 Patientelijk, geduldig. 15 Rust. 16 Of gij nog boert, landbouwer bent. 17 Getrouwd. 18 Schrijf. 19 Weder, terug. 20 Alles is duur. 21 Brood kost 6 stuiver het pond. 22 De fles. 23 Bayonne. 24 Ville, stad. 25 Sijsele bij Brugge (FdT).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel