Brief Nr 29 De Veldtochten in het oosten

N 67 POPERINGE

A Monsieur monsieur joannus van Caeijseele a poperingue arrondissement ijpre Departement de Lalijs a poperingue sitot

A Maijence1 den 27 maerte 1808

Beminden vader 50 Lieve moeder

ik Laete uL: weten den staet van mijn goede gesondheijt hoe dat ik in volle gesondheijt ben en ik verhoope van vader ende moeder en de geheele familie het zelve ik Laete uL: weten hoe Dat ik uwen brief ontfangen hebbe Den 18 maerte en ik hebbe mijn gelt al ontfangen waer over dat ik geheel blijde ben, ik ben nog tot maijence maer zij spreken alle dage dat wij gaen vertrekken maer ik en weet niet al waer wij zullen altijd moeten haest gaen al de zeekanten want al de tropen gaen meest al de zeekanten daer gaen wel 30 (?) duijst polakkers2 naer portegael die paseeren in maijence, Jk versoeken antoorde met den Eersten3 en ik zoude geiren weten als4 lodovicus al vrij is ik ben geel criheus5 om dat te weten en ook van bertinus Sijnave en ook frasiscus bruneel en fictoor galliaerde ik Eindigen Dezen de coplimenten van lodovicus verliese en livinus houwen

frans albertus van caeijseele

Beminden meester6 Ende Lieve vrouwe

jk Laete weten den staet van mijne gezondheijt hoe dat jk nog jn volle gezondheijt zijn Ende jk verhoope van ul; al, tesaemen het zelve vervet jk verhoope van binnen jaer al bij malkander te wezen, wilt zoo goet zijn van de complimenten te doen aan sijnave En zijn geheele familie, Ende aen rijkewaert Ende aen montaije Ende aen weijenburg Ende aen martinus van geilven Ende aen vegage Ende aen alle mijne goede kennissen, de complementen aen onse matrisse7 Ende zij En moeten niet ongerust zijn want wij gaen t' huijs zijn binnen jaer8

Jk blijve met respec L: verbiese

Aantekeningen
1 Mainz. 2 Polen. 3 Met den eersten: zo spoedig mogelijk. 4 Of. 5 Curieus, nieuwsgierig. 6 Pachtheer. 7 Maitresse, pachtvrouwe, vrouw van de pachtheer. 8 Dit tweede deel van de brief is van een andere hand.
Lodovicus verliese: lees als Ludovicus Verbiese. Montaije: Monteyne. Weijenburg: Wayenburg. Vegage: Visage.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel