Brief Nr 290 Kustverdediging en vloot

H 53 SLIJPE

au citoijen henrij Magerman dumurant a nieuport pour remette au abraham de wulf1 tot slijpe departement de la Lijs A Nieuport

Brest A Brest le 27 vandemeire an 10 de la Republique francaise2

seer Beminde vader Ende moeder suster Ende Broeder Ende frere

Jk En kan ook niet mankieren3 van ulieden te laeten weten den staet van mijn goede gesontheijdt En jk verhope van ul: het selve Maer jk laet ul: weten als dat jk op heen schip sijn En ook dat wij gan naer het moorelandt4 gan als5 jk desen Brief geschreven hebbe wij hadden het order6 om te vertrecken waer over dat jk geel bedroft ben om soo verre te gan minschien konnen wij daer blijven vier a vijf jaer ook dat jk ul: mijnschien geen antwoorde meer En konnen senden ook als het mogelijck js jk sal schrijven en ul dat laeten weten hooe dat daer gaet jn dat landt van de moren ook wij gaen al te gaer van mijnne kennesse wij sijn op Een fregatte genaemt de La ***

Seer Beminde jk schrijve ul desen brijef met groote drofheijdt jk zijn jn het ongeluck gebooren en voor ul in de selve drofheijdt jk peijsen7 wel dat ul ook groote drofheijdt heeft van den tijdt8 dat ik weg sijn het js ontrent drije jaer dat jk van ul: gescheijden ben oek voor mijnen part9 jk hebbe wel oop ul: gepeijst10 En gesproken als wij bij malkanderen waeren van mijne kennesse En gewenst van bij u te sijn jk hadde wel gedaen gelijck offer vele gedaen hebben van ul: komen te besocken maer ook jk hadde konnen ook ongeluckijg sijn gelijck offer vele sijn van vier a vijf maende jn t' kot te sijtten11 daer sijnder die geluckijg t'huijs gerocht12 zijn ook hadde t' jk geweten jk hadde mij wel van kante wel gemackt13 ook sij hebben ons gekonwiert14 van de kaseeren15 naer de schepen gelijck de dieven sij seggen ook al dat wij daer niet lang En zullen blijven op de heijlanden16 ook de vrede js met den Engelsman En wij hebben hooren seggen dat sij al de deserteur packen om op te komen sij mosten sij al doen komen En ons naer ons landt laeten komen En ul: komen besocken ook schept maer goede courase17 het sal minschien nog al wel beter gaen als dat wij peijsen18 jk wensche ul: Een zalijg lang leven En dat wij malkenderen nog zou mogen zijen jn goede gesondheijdt

waer mede jk wensche ul: te sament de wel vaerenheijdt mijnschien zal jk nog schrijven heer19 jk jn het swarte landt sijn ook jk versocken van ul geen antwoorde want wij souwen konnen weg zijn En jk doon de copelementen aen al mijne kennesse En vrijenden20

waer mede jk blijve ul: oodmoedegen Dienaer En soon

franciseus Buen ***

gij heeft de copelementen van henrijces sonneville jk blijve zeer beminde moe(der) u altijd getrowijg soolang al jk zal leven of ul: jk van mijnen kant En zal u noij(t) vergeten jk verhope van ul. nog jn geson(d)heijdt te zijn21 gelijck of jk ul: verlaeten hebbe

waermede jk blijve getrouwig en aendachtijgh van ul: joanna rag*** beminde ***

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 "...wonende in Nieuwpoort om te bezorgen aan Abraham de Wulf." 2 Boven de brief zijn de woorden "a", "an", en "de la Republique Francaise" gedrukt. Verder voert het blad een gedrukte afbeelding van een schip met daarbij: "Dat js Een schip gelijck daer wij op sijn sij heet La Serinne." De datum is 18 oktober 1801. 3 Nalaten. 4 Morenland, land van de negers. Bedoeld is Frans West-Indï. 5 Toen. 6 Bevel. 7 Denk. 8 Van de tijd: gedurende de tijd. 9 Wat mij betreft. 10 Aan U gedacht. 11 Zitten; hij zou moeten deserteren om thuis te kunnen komen. 12 Geraakt, gekomen. 13 Uit de voeten gemaakt, verborgen gehouden. 14 Geleid, gebracht. 15 Kazerne. 16 Eilanden. 17 Courage, moed. 18 Denken. 19 Eer, voordat. 20 Vrienden. 21 Zien.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel