Brief Nr 291 Kustverdediging en vloot

--- ONBEKEND

op Den 20 november 1801

Seer beminden vader Ende moeder zusters Ende broeders

Jk Laet uL weten als dat ik uL brif ontfangen hebben in de raede van tolon1 en uijt uL brift vernomen als dat geider2 in de volle gezonheijdt zijt *** ik Laet uL weten als dat jck oock in de volle gezonheijdt zijn maer jck ben vertrocken uijt de raede van brest (met) groodt droft wijre3 wij hebben drie daegen gewest sonder te mugen4 te slaepen van dan wij riesche5 hadden van te vergaen van het waeter die jn het schipt quam geschligen6 van den grod(e)n wijndt en baerden7 wandt wij stonden Een voet diepe in het waeter altij(d) En popen8 hom het waeter uijt het schipt te hoden9 en als het wijre gestilt was wij waeren nog met twee schiepen van thiene maer den andere dag daer uonden wij nog vier schiepen en bij ses daegen naer daete uonden wij nog drie van onse schiepen En zij hebben altijd gezeidt dan wij mosten naer mirica10 vaeren maer in de plicke van naer merica te uaeren wij hebben (na)er tolon geuaeren en wij hebben in de raede twintigh daegen (gele)gen en wij hebben tons11 nog Eens uertrocken om naer ***tem te uaeren (En) als wij drie hondert uren geuaer(en) quaemen wij hebben groot schu wijre12 gekrigen datter twee schiepen (te)gen malcar geschligen waeren van den wijndt en wij hebben (moe)ten widerom kieren naer tolon en wij hebben de schiepen vermackt13 En bij vijftien daegen nog Eens vertrocken om naer j(zip)ten14 te uaeren maer in platse van naer jzipten te vaeren (wij) hebben naer Een hingel15 fort gevaeren om de hingelsche (der)van te jaegen en wij hebben acht daege Lanckt ge(vo)chten te Lande en te waeter en wij en16 nog niet kunnen w(inn)en daer achter zijn wij met drie schiepen wijderom g(e)keert naer tolon en wij hebben bij17 drie daegen van de schiepen gegaen op het Landt En wij hebben bij twintig daeg(e)n nog Eens moeten op de schiepen gegaen en wij zijn vertrock(e)n om naer cadis18 te va(e)ren maer als wij en thien daegen gevaeren hebben wij zijn gekomen aen zilbeltaer19 En hol den handeren kandt is mo(m)ansiens daer moeten wij tusschen vaeren dat zijn twee (g)roote bergen en den zilbeltaer dat is Een hingel fordt en den ander brgt is het Landt van berbaeren20 en het Spans landt ligt oock tegen den kandt zoo wij in dat (g)adt gekoomen zij* met de schiepen dan wijndt is gekert dan wij nie*21

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Op de rede van Toulon. 2 Gij. 3 Bij slecht weer. 4 Kunnen. 5 Risque, gevaar. 6 Geslegen, geslagen. 7 Van de grote wind en de golven. 8 Pompen. 9 Houden.10 Amerika. 11 Toen, daarna. 12 Groot schuw weer: erg slecht weer. 13 Hersteld. 14 Egypte. 15 Engels. 16 Hebben. 17 Na. 18 Cadix. 19 Gibraltar. 20 Berbers? 21 Door vouwen in het papier zijn een aantal letters op onze fotokopie onleesbaar; wij namen die tussen haakjes over van De Smet, die de brief eerder publiceerde in Biekorf 1934. Men leest daar ook: "Het tweede blad van den brief is afgescheurd, zoodat we de verdere lotgevallen van de reis niet kennen."


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel