Brief Nr 293 Kustverdediging en vloot

H 46 NIEUWPOORT

A la Citoijenne Citoijenne veuve de pierre Thieren demeurandt a nieuport departement dela lijs par Dunkerque1 en flandre a Nieuport sitot sitot

Brest Le 6 ventose an 102 de la republijque francaise

Seer Beminde Moeder susters Ende Broeders

Desen dient om uL te laeten weten den staedt van mijnne gesontheidt godt zij gelooft tot nu toe gaet het redelijk wel wenschende uL en g'heel de famillie het selve waer het anders ten soude mij geen plesier doen om hooren

beminde Moeder ik hebbe het certificaet die gij Lieden mij afgesonden heeft naer port Malo3 tot het bekoomen Eene Conge semestre4 g'heel wel ontvangen, op het ontfangen van dito certificaet ben ik aanstonds gegaan met mijnne capitain bij den chef de Brigade mazingant, en hij heeft mij geseidt als dat het onmoogelijk was van mij permissie te konnen geven om dies wille5 dat alle de conge semesters gegeven waeren Enfin6 als dat het te laete was, als dat ik moeste wagten tot den naeste jaere vandimaire7 als dat Eene van d' eerste soude geweest hebben. En Eenige dagen naer dien is 'er een ordre gekoomen van den minister van oorloge alde gonne8 die ambarqueert9 geweest hebben die in de hospitaelen gebleven sijn moeste hun bataillon suijvieren10 naer america over het welke11 dat ik sijn moeten vertrekken van port Malo naer Brest om te ambarqueeren waer dat ik mij wederom bevinden ambarqueert op den visseau12 de Tourville met nogh 125 mannen van mijnne demi Brigade, sonder dat hadde ik het geluk gehadt van te konnen blijven tot port Malo, mijnnen capitain en ik hebben ons devoiren13 gedaen bij het conseil14 d' administratie van mijnnen Brigade om Eens naer huijs te koomen als al d' ander semesters souden ingekoomen sijn, volgens dat mijnnen capitain mij seide, maer wermits dat ik ook altijdt geweest hebbe van het derde Bataillon die vertrokken is met het eerste Espeditie, sijn ik moeten malgre15 nogh eens ambarqueeren om mijn Bataillon op te volgen naer america, het welke mijn ongeluk is gelijk d' ander maer niet tegenstande ik gaan Europa quiteren16 om naer america den oorlooge te doenen tegen de swarte om hun in Esclavagie17 te brengen twee duijsent en Eenigte hondert uren van vlaenderen, hadde het saeke geweest dat ik nog Eens pieter vanderzijppe casiers gesien ofte gesprooken hadde, het hadde mij veel plezier gedaen om te weten hoe en op wat maniere dat het al gaet binnen nieupor(t) en in vlaenderen want ik ben altijdt curieus en nieuwsgierigh in het arriveeren tot Morlaix18 hebbe ik gerancontreert19 jacobus suiverdin visscher van nieuport in volle gesontheidt, en wij hebben Een glas met malkanderen gedronken hij was van herten content van mij te vinden in volle gesontheidt, en ik van het selve en hij heeft mij geseidt als ik soude geschreven hebben als dat ik moeste de comp20 doen doen aen sijn vader enmoeder en g'heel sijn famillie als dat hij moogelijkx binnen vijf a ses weken binnen nieuport sal sijn.

soo en gelieft niet naetelaeten van de selve compl te doenen waer mede Blijve en gelieft compl tedoenen voor mij aen alle mijnne vrienden kennissen ouderdom en jongheidt van nieuport verre en naer bij21 UL bekent als dat ik voor Eenige jaeren naar america vertrekken ook gelieft altijdt sorge te dragen voor mijn certificaet die ik uL afgesonden hebbe van Brest jaer seven22 gegeven door het conseil asministratie van mijn Brigade waer op ik mij sal betrauwen gij Lieden en moet mij niet beantworden op desen want wij sijn gereet om te vertrekken want moogelijkx bij twee dagen gaan wij envoiles23

als ik sal gearriveert sijn in america ik sal het uL lae(ten) weten, waer mede ik sluijtte en uL alle gaeder omhelsend ben
UL Dienaer pierre thieren caporal du detactiement dela 71m 1/2 Brigade embarquer sur Batiment arme la tourville a Brest24

Aantekeningen


Vergelijk brief 76 van dezelfde schrijver. 1 Duinkerken. 2 25 Oktober 1804. 3 St. Malo. 4 Een half jaar verlof. 5 Hierom. 6 Kortom. 7 September 1805. 8 Al diegenen. 9 Geëmbarkeerd, ingescheept. 10 Suivre, volgen. 11 In verband waarmee. 12 Vaisseau, schip. 13 Inspanningen, moeite. 14 Raad. 15 Desondanks. 16 Verlaten. 17 Slavernij. 18 In Bretagne. 19 Ontmoet. 20 Complimenten. 21 Verre en nabij. 22 1801. 23 En voiles, onder zeil; gaan wij uitvaren. 24 "...korporaal van het detachement van de 71e halve brigade, ingescheept op het oorlogsschip de Tourville te Brest."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel