Brief Nr 294 Kustverdediging en vloot


O 179 ZWEVEGEM

A Monsiur Monsiur de cuiper swefgegem departement de la lijs sijto sijto

Carbourg1 den 11 meij 1806

Beminden vader ende moeder en broeder ende susters

naer ul van herten gegroet te hebben en caen jk niet maencieren2 van mijn conplementen te doen als dat jk nog in goede gesoentheijdt ben en jk veerhope3 dat met ul ook nog al wel gaet en desen dient om ul te laeten weeten Dat jk op den 6 meij tot carbourg geaervert ben en jk laet ul weeten dat wij gaen moeten veertrecken naer berst in bretaien4 om te aenbaerckeren5 om naer de swaerte6 te gaene en zijt soo goet van mijn conplementen te doen aen tiste (de)bigoot en aen zijn huisvrawe en jk ben onder het 86 regement het 2 battallon de 7 conpagnie waer meede blive met offer van dienst

beminden vader ende moeder

ul dienaer f de cuiper

Aantekeningen
Deze brief is van dezelfde manuele schrijver als brief nr. 295. Men zie de sterke overeenkomsten in de eerste regels. 1 Cherbourg. 2 Mankeren, nalaten. 3 Verhoop, hoop. 4 Brest in Bretagne. 5 Embarkeren, scheep gaan. 6 Zwarten; Frans West-Indië.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel