Brief Nr 296 Kustverdediging en vloot

H 118 ZWEVEZELE

A monsieur pierre Geevaerts Cultivateur1 a Zweevezeele canton ardoije arrondessement de bruges dept de la Lijs a Zweevezeele en flandre

op het heijland brehat2 den 14 juni 1806

beminden Vader Ende Moeder

Ik laete uL den staet van Mijne gezondheijd jk zijnde vertrocken van den 14 Meij uijt cherbourg naer het heijland brehat wij hebben goeden pre3 getrocken op de route jk hebbe alle dage sis stuivers en alf4 gehad, jk verzoeke uL dat gij zoude willen de complementen doen aen geheel mijn familie en verzoeke uL: dat gij voor Mij zoude willen Lezen ende bidden voor mij jk hebbe uL brief zeer wel ontfangen met drij fransche kroonen den 9 juni als jk op de wagt was waer over jk zeer blijde was jk verzoeke dat zoo haest5 als gij den brief ontfangen hebt jk verzoeke uL dat gij zoude willen tot Meijer6 gaen om een briefken om op te zenden naer mijnen capetin in het 86 recement 4 companie op het heijland brehat wij hebben heijlig sacramens dag7 in de hoog Misse geweest in ons Montuorige8 en wij hebben in de processie geweest met ons versike9 geweest jk zijnde verwondert dat jk van den anderen brief geen antworde gehat en hebbe jk zijnde verwonderd hoe het met de conschrijn10 gaet van het jaer veerthien en of het jaer 1511 nog niet gelot en heeft jk zij nu zoldaet dan hebbe Meer contentement12 als dat jk dissertuer13 was

Ik hebbe uL te bedanken van de die gij gehad van Mij te (Lo)geren als ik vluchten was14 en jk verzoeke dat gij de conplementen aen pieter dobbelaere en aen joannes de coninck en aen joannes verlinde en aen augusstinus de Labeleure

Waer Mede jk blijve Met offer van dienst

uL zeer oodMoedigen en onderdaenigen

dienaer ende zoon

dezen 14 juni 1806

het adres Moet gij schrijven als volgt A: Monseur Lous gevaert du 86me regement 4me companie La heijland brehat

Aantekeningen


Vergelijk brief 285 van dezelfde schrijver. 1 Landbouwer. 2 Ile de Bréhat. 3 Soldij. 4 Zes en een halve stuiver. 5 Zo haast, zodra. 6 De burgemeester. 7 Sacramentsdag; 11 dagen na Pinksteren. 8 Montering, volle uitrusting. 9 Fuzieke, geweer. 10 Conscrits, dienstplichtigen. 11 Het jaar 14: de lichting 1806. 12 Tevredenheid, goede schik. 13 Deserteur. 14 Hij schijnt te bedanken voor de kosten die zij voor hem gedragen hebben toen hij deserteur was.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel