Brief Nr 298 Kustverdediging en vloot

N 67 POPERINGE

A Monsieur Jean Baptiste hannot Rue de Peau-Charpantier arrondissement D' hipres a poperin a poperin

Leijsl de baetz1 dezen 18 julius 18006 departement de fenistere

seer beminden vader Ende moeder

jck laeten ul weten den staet van mijne gesonteijdt, godt zij gelooft jk ben gesondt En jck hope dat gijlieden ook nog allegaeder jn goede gesondteijt zijt ouders Ende vrienden En geel de familiee als jck uewen brief ontfangen te hebben jn daete 7 appril jck was al 50 uren boven2 paris om naer Chaerboug3 te gaen En wij hebben Een maendt geweest op Een foert4 wij zaegen alle daege de jngelschen5 wij hebben daer Eenen maendt geweest En wij zijn vertroecken naer saeint briwee jn britaewen6 wij zijn met 2 companie op Een foert jn zee En wij moeten Een hueijre7 vaerer om op het Laent te komen het js En schleste8 streke daer En js geen hoet9 om te braenden zij branden koeijstrond En perdstroenten En broot van geeste10 En wijn zijen11 alle dage de jngelgen jck En van acker wijn zijn 25 hueijren van maelcaenderen En vandoeren his mijn cameraede van uijt de croenbestraete daer js Eenen flaeming die doetgeschoten js den 5 van julies zijn naemee waes ouckene om dat j geedesatert12 met pak En bagasie13 jck beijde14 u js het mogeleijk om waet geelt te zenden waent jck hebbe vandoene15 jck leijren schreijven jn het vraensche En (de) moeten de compilimenten doen a franciscus hiijge (?) jck bueijde uelieden dat gijder16 zoout Laeten weiten de nieuwegeden jndien datter zijn En Laeten weiten of mette17 nog jn het leeven js En jck heben vernomem uijt uewen brief vernoernen dat moeder noet wel te paes18 en js dan moet gij alteijt goede corase19 hebben
86 resement 3 batiloen 5 companie saintbrieux departiment de codunoer joseph annoot20

Aantekeningen


Vergelijk brief 80 van dezelfde schrijver. De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Ile de Batz, voor de noordkust van Bretagne. 2 Voorbij. 3 Cherbourg. 4 Fort. 5 Engelsen. 6 St. Brieuc in Bretagne. 7 Uur. 8 Slechte. 9 Hout. 10 Gerst. 11 Zien. 12 Gedeserteerd. 13 Met volle uitrusting. 14 Bidde, verzoek. 15 Nodig. 16 Gij. 17 Peettante, grootmoeder. 18 Niet wel te pas, niet gezond. 19 Courage, moed. 20 Hierna volgen een groot aantal onduidelijkheden veroorzaakt door doorhalingen.
Hannot: Annoot. Rue de Peau: Rue des Pots. Vandoeren: Vandooren. Croenbestraete: Krombekestraat. Hiijge: Huyghe.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel