Brief Nr 299 Kustverdediging en vloot

H 109 EESEN

a monsieur monsieur louis vandergaetten demeurant a eessen dept la lijs canton dixmude a eessen

s.t, brieuc den 20 october 1806

Seer lieven vader

naer ul van herten gegroet te hebben ick laeten uwe weten den staet van mijne gesonheijd en ick verhopen van uwe het selve godt zij dancke ick hebbe uwe lesten brief ontfangen dat mij grote pliesier gedaen hebt gij hebt geschreven in mijne brief dat gij niet en heeft durden1 geld senden uijt vrese dat het soude verlooren zijn gij en moet niet vresen dat sal goet aenkomen gij moet het doen adreesseren op s.t brieux in 86 rigement op de 3eme compangie 3 battalion soo2 sal het aenkomen gij moet aen den poste gaen en het doen franc3 maeken dat koste niet meer als drie sols4 en ick verhopen dat het altijd zal wel gaen met mij ick zijn gewont in het rigement met mijn camerade

liesten5 vader ick bidde uw dat gij zoude mijne beloften zoude volbringen dat ick belooft hebbe een op onse vrause van halle driemael troosternood en driemael op onsevrauwe van eessen dat ick belooft hebbe als ick in nood was ick bidde dat gij zoude doen vour mij dat ick belooft heb** vader ik bidde uw dat gij zoude de groetenisse doen aen mijne broeders en suster en aen alle kennisse en ock schrijven als6 mijn broeder in lot gevallen7 is of niet

mijn adresse is in 86 rigement driede campagne de voltigeur 3 battalion a s.t brieux depertement de cote des nord8 ik zijn voor altijd uw Zone

louis vandergatte + 9

Aantekeningen
1 Durven. 2 Dan. 3 Gefrankeerd. 4 Sous, stuivers. 5 Liefste. 6 Of. 7 Ingeloot is voor de dienst. 8 "...3e compagnie verkenners, 3e bataljon, te St. Brieuc departement Côte du Nord." 9 De ondertekening van de opdrachtgever.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel