Brief Nr 3 De Veldtochten in het oosten

N 41 ARDOOIE

dat is eenen brief van knegt van den sins moelen1 tot hardoije joannes de puijdt sitoo sitoo CLeemens Joije (?) ik verzokke dat gij zoude willen deezen brief bestellen aen joannes puijdt

bemende le** desen brijf is gesloeten gewest hijn hennen2 brijf van lijchtervelde en de groeteneste van vader ende moeder en hu mester3 ende vra(u)we4 en hu noum ende moije5

ende ijck hope dat gij sult naer de kermesse sult komen gij moet desen bruijf weder homme6 brengen

a hardoije den 6 julius

beminde vaeder Ende moeder

ik laete ul: weeten den staet van mijne gezonthijd En ik verhoepe dat gender7 ook nog goede gezonthijd zijt. Ende dat gield8 dat gender hebt opgezonden En hebt ik nog niet verkriegen gij weet het is nog van juilier9 ik bijn zier verwondert dat ik al vier brieven hebbe geschrven En nog gien andworde weederom verkreegen hebbe En ik verhoepe dat gende7 zult sitoo weederom schrijven maer ik verzokke niet om gield want ik hebt gien gielt vandoene want als ginder7 self gielt vandoene hebt gij moet in den brief zetten ik zal zielf geld afzienden En wij liggen bij de boeren in het kwartir op de procheen10 En wij trekken geld van de boeren en prussenland11 is Een giel12 gus13 Land want als zij drije vier kinderen hebben schijeden van malcanderen En zij dielen de kinderen En zij trouwen seffens met Een ander viele vrouwen drije vier mans in het lieven hebben viele mans die drie vier vrouwen in het lieven hebben en als hij dar tije bichte14 gaen gaen in prussen Land op den Een van de achternone15 zij niemen den pastoer bij dant En gieven gieven hem Eenen kas16 En al die zonden zijn vergieven want ik Ligge bij pastor in het kwartier En den pastor hieft ook twiee vrouwen in het lieven Ende vrouwe van den pastor die hijeft ook mans in het Lieven zoo Een Land is dat

Ende de compliementen aen vaeder Ende moeder zusters Ende broeders Ende aen giel12 de faemijlie Ende goede kennisse Ende compliementen aen Joannes de puijdt En aen zijne vrouwe En kinderen Ende naer jvo mijn confraeter Ende de compliementen naer de wieduwe van pieter rolliegen En naer haer kinderen En nae Jan maes En zijne vrouwe Ende biezonderlijk naer francisca maes zij en is nog dag nog nacht uijt mijn giedacht En ik verhoepe dat zij ook stanfastig zal blijven

Joannes de meulenaere

mijn addrest is den 3 koor17 van de groete armeije 21 de Liene18 het 4 batthijlion de 3 comphaenie

En ik verzokke om tije wieten hoe dat gaet met de riegerijscie19 En ginder7 moet sitoo wiederom schrijven En ginder moet voor mij bidden

Aantekeningen


1 Sins moelen: de Cijnsmolen te Ardooie welke is afgebroken in de eerste wereldoorlog. Het was een houten windmolen, die waarschijnlijk vroeger op cijnsgrond was gebouwd (cijns: rente voor de heer). 2 Hin hennen, in een. 3 Hu mester, U meester. 4 Mevrouw; wellicht de boer en de boerin bij wie hij werkt. 5 U, oom en tante. 6 Wederom, terug. 7 Gijlieden, gij. 8 Geld. 9 U. 10 Dorpen, kerkdorpen. 11 Pruisen. 12 Geheel. 13 Geus, protestants; hier: van kwalijke zeden. 14 Te biecht. 15 Namiddag. 16 Doosje met geld. 17 Corps. 18 Ligne. 19 Requisition, oproeping, lichting.
Joannes de Puijdt: Joannes de Puydt. Pieter Rolliegen: waarschijnlijk Pieter van Rolleghem (een bekende naam ter plaatse).


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel