Brief Nr 302 Kustverdediging en vloot

N 72 IEPER

A Mademoeselle Carolina vander meersch demeurante chez monsieur berten medecin dans la rue dixmuide a ijpre No 88 departement de la lijs, pres pres1

A Rennes den 20 december 1806

Mijne lieve zusters Ende broeders

jk laete ul. weten den staet van mijne gesondheijd godt zij gelooft jk ben gezond,

mijn lieve zuster jk hebbe ulieden eersten brieft ontfangen op den 7 december En jk hebbe seffens2 den sergent gesproken en hij heeft seffens naer saenbrieux3 geschreven om Een certificaet jk hebbe ulieden tweeden brief ontfangen op den 20 december jk hebbe niet peijsen4 te schrijven tot dat jk het certificaet ontfangen hadde

mijne lieve zusters jk laete ulieden weten dat wij van Lijls de batz5 vertrockken zijn naer rennes maer jk hebbe hooren zeggen dat wij wederom keeren naer lijls de batz maer jk versoeke dat gijlieden geen antwoorde En zoude schrijven tot dat jk zal het certeficaet gezonden hebben jk zal het certificaet zenden zoo haest als jk het zal ontfangen hier mede blijve ul onderdaenigsten broeder

Joannes vandermeersch

Aantekeningen
1 "...wonende bij De Heer Berten, arts, in de (...) te Ieper, nummer 88, departement van de Leie. Spoed." 2 Direct. 3 St. Brieuc, Bretagne. 4 Denken; menen te moeten. 5 Ile de Batz, eiland voor de noordkust van Bretagne.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel