Brief Nr 303 Kustverdediging en vloot

N 72 IEPER

A monsieur antonius wost steenpoder staper1 in de klaverstrate tot jper departement de La Lijs a Jper apartement de La Lijs a Jper

Lijldegroo2 Den 1 Juni 1807

Seer beminde vader ende moeder susters ende Broeders

ik Laet uL: weten den staed van mijn gesontijd als dat ik noch altijd welvaren zijn en dat ik noch altijd op het zelve eeidland zijn, en wij pensen3 van daer de gelle4 winter daer op te leggen en ik hebben den brief ontfangen, die uL: gezonden heeft: en van het gene dat uL gevraegt hebt een sertefigaed5 voor mijn broeder die numero 90 getrokken heeft en ik hebbe zoo aest6 gegaen naer den kapiten met den brief en gevraegt om het sertefigad te hebben voor mijn Broeder en daer en waren geen gerd7 op die oblijk8 en ik hebbe bijnae alle dage gegaen om te hooren of noch niet gred9 en was want ik hadde het wel eer of gezonden en dat sertefigad moet kossten een fraen10 en daer nemens daer van mijn preij11 ik verzokken uL: dat gij zoude weillen wat geld of zenden want ik hebben wel noodig en ik moet nu zoo langen zijn van preij te ontfangen om dat sertefigad, en daar zijnder die van over drie maenden12 een sertifigad gevraegd hebben en zij en hebben noch geen ik verzokken uL: dat gij zoude willen in den brief zetten of er vele van mijn kennessen opgekmen zijn en wij zien noch allegaren de engelis13 voor ons ogen noch
De complementen an al mijn vrinden ende kennessen het adres moet zijn glijk van den lassten Brief naer het eerste batelon de 9 companie men schieft14 nu de 8 companie

pieter wost

ik verzokken uL: van zoo aest15 gij dezen zal ontfangen hebben van te wellen schriven

Aantekeningen


1 Steenpoer-bouwer? 2 Ile de Groix. 3 Peinzen, verwachten. 4 Hele. 5 Certificaat. 6 Haast, onmiddellijk. 7 Er waren er geen gereed. 8 Ogenblik. 9 Gereed. 10 Franc. 11 Dat houden ze af van mijn soldij. 12 Drie maanden geleden. 13 Engelsen. 14 Schrijft. 15 Zodra.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel