Brief Nr 305 Kustverdediging en vloot

H 69 OOSTKAMP

A monsuer monsuer joannus maertens du murand1 d oostcamp departement du LaLijs arondismend bruges om vors2 te bestellen aen anna verbeke

Daessand3 den 25 van junjus 1808

Z(e)er lieve bemende suster

ik hebbe u van herten zeer wel te groeten en min broeder mede en min vrinden maer ik en wete niet als4 ik noch vrinden hebbe in geel vlaenderen want ik hebbe al 5 brieven geschreven en ik hebbe noch geen andwerde5 gehad waer van dat ik in groote verwonderinge ben het is al zoo veel mer als een jaer dat ik ben van u gescheijden en ik hebbe noch den eerten Letter van uwe hand dat is min meeste rouwe die min jonk herte kan hebben want gij en zoude het oijt6 gelooven hoe dat men niuwschgierig is als gij zoo lange van van u vrienden ziet7 men en weet niet hoe dat het gaet het kan al dood zien8 zonder dat men het waet dat9 ik ondert pond rijke waer ik zoude het wellen geven voor twee dagen op min proche10 te zen bij min cammeraeten en min vrienden maer daer en is geen doene aen ik die moet de soldaeten dienen tot den laesten ooggblijck van min leve(n) en daer bij minnig en droffegen daeg en nag in verdriet zin11 en in vele aermoede dicwels vienden ik hebbe minneg dag moeten masseren zonder dat ik een brijzel12 eten over min leppen hadde en dat is waerachtijg waer daer en en is geen pampier noch geen pennen die het kan beschr(e)ven wat dat eenen soldaet moet afzien13 dat14 men eennen tijd15 wiste men zoude ons daer noch in gedraegen16 ten besten doendelijck maer alzoo als men twijntijg jaeren heeft gedien het is noch gelijng17 den eersten ooggeblijck men moet al zoo ons jonk leven verslijten in vremde lande(n) maer dat14 ik noch eens moste van brugge koomen ik wet wel wat dat ik doede zoud18 waerst dat ik voor min levendage langt de hijsderen19 hadde het waere het selve20 om kort te maeken en welt daer niet op slaepen van zo hest21 dat gij den brief ontfangen hebt van weder te schrijven als gij mij genenijg22 zit het is min meeste verwonderinge maer ziet7 gij misschien quaed op mij ik biede23 u van te wiellen aen mij kenbaar maeken want ik en wet niet wat dat ik u van gel24 min leven misdaen hebbe is het misschien om dat *** gij mij niet en welt kinnen om dat ik soldaet ben ik ben den eersten van geel min famille en gij en weet niet waer dat gij kond komen van u *** maer ziet zoo goed van mij een (andwerd)e te zenden waer mede ik verzokke dat om te weten waer dat martijnus vosselaere en augusstinus moring en bernardus van den abbeele Legt en hoe vel ten omber25 dat daer is moeten opgaen ik bij een van min kinnens geweest in bretanen26 het was jacobus (d)ossel(aere) maer nu ben ik noch bij twee van min proche carel lucor en jan bogaerd (en) bemende vrienden gij zoud somwellen vraegen in wat * volk dat ik dien ik ben onder het legijon ik ben gekeld27 gelijng17 al de soldaeten bealven dat ik geenen hoed gene en hebbe ik hebbe in de plesse28 eenen sacock29 met witte truijsen30 en met het wapen daer op (gelijng dat) daer op pampier staet31 dat14 het niet en waere dat het (geld) mankiert ik zoude min potret32 afzenden ik welle u te kenne(n) geven waer dat ik legge * ik legge op een ijlan33 in de zee waer dat de engelsche ons mennig mael komen proberen en daer is enen brief gekomen dat zij enne bomme zullen smijten en waer dat bomme zal vallen dat zij daer zullen landen waerst34 dat hun volk daer moste blijven doot waer dat het zal zijn en wet noch niemand warmede ik u wensche de bened(ictie) geluck en zegen den zeroodmoedijgen dienaer

(B)ernardus verbeke

de coppelmenten aen gel24 min famille

dit is min adres om den brief weder te keeren dat hier in het fransch staet vola mon adresse dans de La 3eme Legijon derreserve 3eme batellon 6eme compenie in garnezon a lijle daessand departemend de fjniserre arondismend de Breste breste35

Aantekeningen


1 Wonende. 2 Voorts, verder. 3 Ile d' Ouessant, eiland voor de kust van Bretagne bij Brest. 4 Of. 5 Antwoord. 6 Nooit. 7 Zijt, bent. 8 Zijn. 9 Als. 10 Parochie, dorp. 11 Daarbij menige droeve dag en nacht in verdriet zijn. 12 'n Brijzel, een weinig, een stukje. 13 Lijden. 14 Als. 15 Een vaste tijd. 16 Schikken. 17 Gelijk, zoals. 18 Wat ik doen zou. 19 De ijzers, de boeien. 20 Dat zou geen verschil maken. 21 Zo eerst, zodra. 22 Genegen. 23 Bidde, verzoek. 24 Geheel. 25 De nomber, het aantal. 26 Bretagne. 27 Gekleed. 28 Plaats. 29 Sjako, soldatenhoed. 30 Tressen, pluimen. 31 Het briefpapier vertoont als opdruk een gekroonde adelaar. 32 Portret. 33 Eiland. 34 Ook al ware het dat. 35 "...in garnizoen op Ile d'Ouessant, departement Finisterre, arrondissement Brest."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel