Brief Nr 306 Kustverdediging en vloot

O 12 ZULTE

A monsuer Monsuers Jan Baptiste Daman arrdissement a gand canton du cruijhauten Depardement Lescaies22 communie van sulte1 hij moet Bestelt worden phi(l)ipphus cotens tot suijlte citoe citoe

Martenic2 actum Dezen 18 september 1808

Zeer beminden vader Ende moeder susters En Broeders

jk laet uL weeten den staet van mijne gesontijd En peijse dat gij uL van het zelve zijt naer uL gegroet te hebben laet jk uL weeten als dat wij vertrokken zijn naer de stad Bordou3 van daer zijn wij vertrokken op de de scheepen om naer marteniec wij hebben ontrent de twee maende op den weg geweest om tweeduijst uren verre te vaeren Wij hebben ook gezien dat wij de Engelssche scheepen gepakt in het fl(a)ken van de see4 En in Brande see*en5 En tot tweemael toe als wanneer dan de scheepen maer 10 roeijen6 van mallecaer meer En waeren dan saegen wij de scheepen maer van de groote Boeren7 die Een8 de see slaen En zijn tans geErrevert Een8 het swarteland En dat is daer zoodaening heet als dat met ons bloote arremen niet En koonen buijten gaen of zij zijn verbrant En de swarte loopen moedernaekt gelijk zij zijn van moeder geboren zijn de maene En de soone als middag js wij En sien geene schauwe9 sij zit presies Boven ons hoofd nog daer En zijn geen (forn)eijsen10 waer dater Eene coffe op staet zijmaeken daer geen vier11 of het is buijten van de felle heete het js Een ongelukkig land want het zijn al hoogge Bergen waer dan de wolken in stroppen12 het js Er geheel ongesont En daer is ook veel fanijn13 daer zijn veel serpenten14 die 8 voeten langt zijn En twee voeten dik zijn de die hebben wij gesien dat heef hier Eenen dieren tijd geweest want de Borgers komen achter ons geloopen om ons brood15 Amesie16 te kooppen voor Een fransche croon Enhalf En dat wegedde17 drij pond En dat js geweest dat den Engelsche gement18 den fransman uijt te hongeren maer den fransman heeft den wijsen gespeelt19 hij Een fregatte gepakt van den Engelsman waer dan duijsent tonnen meel op waeren jk hebt ook veel nieus gesien maer het js onmogelijk van al te schrijven waer mede jk sluijte mijnen brief En waer mede ik uL onderdaenig jk versoeke om dat zout willen de complementen doen aen mijne vrienden En aen al mijne goede kenisse Engelbert Daman +

wij sijn met veel volkk gekomen zijn van vier parten zijndeder drij dood

jan Baptista daman zijt gij (zoo) goet van de complemente doen aen franciscus des(med) Aen de weduwe van jan Baptista de smet catrinna dond wackenen seer Beminde moeder jk laet u weeten den staet van goede gesontijd En ik peijse dat moeder van hetselve zijt susters Ende Broeders seer Beminde moeder susters En broeders ik versoek om dat gij zout willen de complementen doen aen a(l) mijne vrienden En aen al mijne goede kennisse waer mede ik uL donderdaning En blijve Een afwachtinge

Joannes Batista de Smed20

Wij En hebben geen armoede van geld En wij leven alt saem
Mon adres js jan: Batista Desmed soldaet a 82 regement la 2 batellaen la 4 com agarresoen amartenic a fort de frans a Marteniec

Mon adres is Engel(bert) daman soldat al 82 regement la 2 com la ** Batellaen agarresoen a martenic a fort de fransche a martenic21
jk versoeke om dat gij de complementen jan Batista dhond josephus vanderstraeten versoekt complementen aen jan Batista dhont dommestiek van van josephus vanderstraeten verhoeije

Aantekeningen


1 "...arrondissement Gent canton Kruishoutem Departement Schelde, gemeente Zulte." 2 Martinique; Frans West-Indië. 3 Bordeaux. 4 Het vlakke van de zee; in open zee. 5 In brand zetten? 6 Roeden, meters. 7 Baren, golven? 8 In. 9 Schaduw. 10 Fornuizen, kachels. 11 Vuur. 12 Tussen blijven hangen. 13 Venijn, ongedierte. 14 Slangen. 15 De volgorde van de woorden is hier niet geheel zeker. 16 Menage, voedsel; misschien ook: ammunitiebrood, brood van het leger. 17 Weegde, woog. 18 Gemeend (heeft), het plan heeft. 19 Den wijsen spelen, verstandig zijn. 20 Deze ondertekening is van J. B. de Smed persoonlijk; zijn vriend E. Daman tekende boven met een kruisje. De brief in zijn geheel is door een derde persoon geschreven. 21 "...in garnizoen op Martinique te Fort-de-France op Martinique." 22 Departement de l'Escaut (FdT).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel