Brief Nr 309 Kustverdediging en vloot

H 49 OOSTDUINKERKE

a Monsieur frans verbant tot oostduinkerke de partement Lalijs a nieuporte

Medemblik Dezen 9en Meije 1812

seer beminden vaeder Ende moeder

jk Laete u lieden weten als dat jk desen brief ontfangen hebbe met het sertificat daer in den sevensten van Meije Ende den commondant heeft Mij goede antwoorde gegeven jk beijsen1 dat jk die permissie wel sal hebben om te moegen komen voor Eenigen tijd naer huijs maer door het vertrekken sal het misschien wel Een maend of twee sijn heer2 jk sal komen want jk moet naer amsterdam vertreken geheele gou3 misschien al van op het laste van Meije Ende daerom vraege jk ulieden hoe het al gaet met ulieden waer mede jk blijve U.E. Dienaere

pieter verbant

Daer is Mijn adres a monsieur pierre verbant a boord den amerael de ruijter4 tot Medemblik jn holland

Aantekeningen


1 Peins, denk. 2 Eer, voordat. 3 Zeer spoedig. 4 Aan boord van de Admiraal de Ruyter.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel