Brief Nr 31 De Veldtochten in het oosten

O 182 ANSEGEM

A Monsiur Monsiur Antone Jsebaert charou1 a angegem Departement de La lijs arrondisement Du cortrick En flandre sito sito

DMulteling Dezen 29 maeije 1808

Naer uL hertelijck gegroet Pieter antone Jsebaert Laete Jk uL weeten Den goeden Staet van mijne gesontheijt God zij lof verhoopende van uL het selve het gonne Dat gij mij gevragt heeft van de Dood van uwen zoon En kan Jk u den Dood brief niet afsenden tot dat het regement bij Een sal koomen want wij zijn gelosiert2 bij De boeren weijdt van malkanderen En Jk En ben jn de companie niet waer Dat uwen sone was maer gelijck3 gij mij gevragt wat Dood dat hij gestorven js Jk weet voor seker dat hij gestorven is op sijn bedde maer wat voor sigte4 Die En weet Jk niet seggen nog den dag ook niet maer Jk weet wel dat Dat hij gestorven jn De maent novenbre 1807 Pieter Jsebaer als het regement bij Een zal komen zal jk gaen naer den major van de * En mijn uterste Divooren5 Doen om Den Dood brief te bekoomen maer jk vrese Dat het veele moeijte zal kosten Bidt voor de ziele van joannes Jsebaert Pieter Antone Jsebaer wagemaeker bij de Eng**

Zeer Beminden vader En moeder zusters Ende Broeder naer uL van herten gegroet te hebben laete Jk uL weeten den hoe dat Jk nog welvaerende ben godt zij Lol6 Jk verhoope van uL het selve Voorders laete Jk uL nog weeten hoe dat Jk uwen brief seer wel ontfangen hebbe met De halve crone die gij gesonden hebt

Beminden vader gelijk of7 Jk uL geschreven Den 26 maerte uijt berlin dan hebbe Jk uL mijn certefijcat afgesonden den 1(7) april gelijck of7 wij den 15 van daer vertrocken sijn waerom dat Jk uL bidde als gij schrijft van mij te laeten weeten of gij het ontfan heeft Beminden vader Jk laete uL nog weeten als Dat wij op heeden gelosiert sijn bij De boeren 41 uren van berlin waer dat wij geheel slegt sijn want wij moeten met ons geweir gelaeden gaen slapen om het leven te Behouden want De boeren En borgers sijn zoo wederspannig tegen de franschen Dat zij begint hebben jn berlin op te staen te d*n fransche troppen waer Dat sij nog Enige ter dood gebrogt hebben

Seer Beminde ouders Ende broeders Ende zusters Bij ons jsser veele gespr(oke)n van den oorloog men segt Dat De franschen oorloog hebben met vijf monarchen te weeten Den rusen En den Prussen(n)aere met den koning van sweden En den roomschen met den konig van Engelant Daer om verwachten wij van haest8 te moeten van hier vertrecken maer Beminde ouders Jk bidde uL van geen Drofheijd over mij te hebben want Jk selfs geen drofheijd En hebbe want Jk verhoopen van noch Eens jn vlaenderen te komen Jn volle gesontheijdt Doet mijn hertelijke aen Bernardus Wagebaert En sijn huijsvrouwe mijn beminde Zuster Doet de selve ook aen Pieter De vos En sijn huijsvrouwe En Jk versoeke te weeten of petrus zijn Soone weijt9 is van de rikesicie10 Bernardus wemelbeke Docus windels Jan battist vandenwaele Doen oock hun coplemente(n) Doet mijn groetenisse aen pieter otevaere En sijn huijsgezint De groetenisse aen Joseph maerten

Jk blijve uwen Diensweerd(igen) Dienaer

(co)nstantinus duijk

Ende

Aantekeningen
1 Wagenmaker. 2 Ingekwartierd. 3 Aangezien. 4 Ziekte. 5 Zijn devoren doen, zijn best doen. 6 Bedoelt: lof. 7 Gelijk of: nadat. 8 Spoedig. 9 Ver, ver verwijderd. 10 Rekwisitie, oproeping, dienstplicht.
Vroeger was in de Engelhoek (een oude wijknaam te Anzegem) een wagenmakerij en herberg; thans wonen daar nog leden van de familie Isebaert.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel