Brief Nr 311 Andere brieven

a H 36 BRUGGE

Aen Joseph Baljul, woonagteg en de Lange Straete, agter den commesares Busschart en Vlaenderen tot Bruge-Brugge, het departement de la Lijs.

Wijnsback1 den 8 Julius in Pruijsen 1806.

Seer bemenden Vaeder en Moeder, Suster en Br.

Ik laeten ulieden weten als dat ik nog en volle gesontijt sijn enik peijsen2 als dat ulieden ook nog en volle gesontijt sijt alle beijde; bemenden vaeder ende moeder ik laeten ulieden weten als dat ik ulieden brief seer wel ontfangen hebben; bemenden vaeder ende moeder gij en moet niet onrustegeijt3 hebben om dat ik nog geen antworde geschrijven en hebben, want ik en han4 alle daege gen tijt om te schrijven met dat ik en het magersijn5 werken met Josep Hessens op een wenkel; nog gij en moet op mijn niet peijsen6, want en7 en goet leven en kontenment onder het risiment beter als h(u)ijs; gij hebt de complementen van Martijn Mus, Simoen en de Karjot, en sijn alle beijde nog en volle gesontijt; sijt soo goet van de complementen te doen aen mijn moeije8 en ik peij9 als dat sij nog en volle gesontijt is.

Balijuij.

Bemenden Vaeder ende Moeder, ik versokke ulieden van mijn te wellen seggen aen Barbara Ommekoor dat sij agter10 mij niet en moet wagten als sij beter profijt11 kan doen als met mijn, dat sij de ocasee12 kan waer nemen want ik en wet niet voor oulange13 dat ik soldaet moet sijn, de liefde es altijt gelijk als van te voorren; daermede slutten ik mijnen brief;

ulieden odmoedigen dienaer

Jacobus Balijul.

Dat is mijn aderes: Jacobus Balijul, soldaet onder het 45 resement, 3 baljeron, de eerste companie, prijmeer koor van de groote armeij Bernadotte aen Ansback en Pruijsenlandt14.

Seer bemenden vader en moeder,

gij hebt de complementen van Josept Hessens, en hij is nog en volle gesontijt, en sijt soo goet van de complementen te doen aen sijn vaeder en sijn moeder en aan broeders, en ik laeten aen hulder15 weten als dat ik mijn sertefigaet af sal sen16 en17 een ander brief voor mijn broeder soo gou als het mogelijck es, want ik hebben genog verlet18 om te krijgen; bemenden vaeder ende moeder sijt soo goet van de complementen te doen aen Tresea Demelle, en het sakken19 als sij welt seen brief schrijven en sal en weder om schrijven; gij en moet nog geen antworde schrijven voor dat ik een ander brief schrijven,

ulieden odm. dienaer Joseph Hessens.

Aantekeningen
De brief bevindt zich niet meer in het pak 3259bis in het Rijksarchief te Brugge, maar aldaar in Postwezen nr. 146. 1 Onbekende plaats. 2 Denk, vermoed. 3 Ongerustheid. 4 Had. 5 Magazijn. 6 Denken, piekeren. 7 Ik heb. 8 Tante. 9 Denk. 10 Op. 11 Voordeel. 12 Gelegenheid. 13 Hoe lang. 14 "...eerste corps van het grote leger van Bernadotte bij Ansbach in Pruisen." Ansbach ligt ten zuidwesten van Neurenberg. 15 U. 16 Zenden. 17 In. 18 Verhindering, beletsel, tegenslag. 19 Zeggen?

Site van Jan van Bakel