Brief Nr 312 Andere brieven

I 159 MOERKERKE

A Monsieur Pieter Beijaert a Moerkerke, arondissement deBruges, Bruges, Dupartemant de la Lijs. Citou, citou.

Bressla(u) den 16 septembre 1807.

. . . ende geeld dat en hebbe jk nog niet van nooden; ende wij zin aen het naderen om naer het Fransche te commen; wij hebben gelegen jn het land van Polen, jn het maegerste land van geelden1 weereld, daer en js niet als luizen jn het land; wij hebben daer gelegen hontrend 6 maenden jn het veeld tegen de Russensche, wij hebben eenen veldt slag geslagen waer meer als 16 van ons regement van ons batailon zin overgebleven 16 mannen; de Russensche hebben nog den slag verlooren, maer de Russensche zin goede soldaeten, maer het commende2 en js niet goed; dat zin wilde menschen, die hebben baerden van twee voeten lanck, die heten3 vlesch zonder dat het gebraeden ofte gekoct is, die schiten met pillen en boegen4, ende daer zin nog andere sorten van soldaeten die hebben pickken5 van 10 a 11 voeten lanck, dat zin alle boeren ende rieden al te peerde, al klene perden. Mene vrien(den), alle mene meste wonderheden6 dat jk hebbe, js om alle de landstreken aftezien, ende alle sorten van taelen te leeren, velle soldaeten spreken dri-vier so(r)tten van taellen, wij leeren jn alle manieren goet ende quaed, ende de eenmael sonder heten ende ander7 veltevele8, ende de eenmael geeldt ende ander mael soo velle datwij niet draegen en connen, soo js het leven van ons. . . . . . . .

Voila mon adras: a monsieur Bernaerd Beijaert, soldat au 88m regement d' infanterie de liegne, premeirs batailon de la 7m compegnie, premeirt devigion de le 5m corps d' armee9.

Aantekeningen


1 Heel de, de hele. 2 Commando. 3 Eten. 4 Pijlen en bogen. 5 Lansen. 6 Benieuwdheid; mijn grote ambitie. 7 De andere keer. 8 Veel te veel (eten). 9 "...88e linie-regiment infanterie 1e bataljon van de 7e compagnie, 1e divisie van het 5e legercorps."

Site van Jan van Bakel