Brief Nr 313 Andere brieven

N 43 MEULEBEKE

(Espagne par Baijonne) Monseur monseur Joseph Lauwe tot Meulebeke het andesement1 van Cortrijk de partement de La Lijs, canton van Meulebeke. Sito, Sito, Sito.

Deezen 6 Aperel 1808, Meulebeke.

Zeer beminden Vader ende Moeder,

Ik laette hulder2 weten den staed van mijnne gezonhijed en ik verzoeke dat gij meij eenijg geld zoo opzenden daer dat ik gel(d) van noodig hebbe. Ik vreeze van naer het kamp te moeten gaen leggen tegen Lijsbonne3, wij leggen daer in eene stad, ten is daer gen levenmijdel4 meer, ten geen graen, maer wij moeten thusten tarwe brod5 eten, het is kleen brod; wij hebben wel rijes6 te heten en alle daege een pinte wijn gehad zeder Bamesse7. Wij hebben Portegaele gewon8 en zij moeten ons gel niewe glen9 in schonne klers. Ik ben al 9 maenden soldat, ik kan niet meer fran spreken of10 dat ik van hus ging, maer ik verstad wel. Ik hebbe gel schonne11, ik en moet geen eessesitije12 doen, ik lijgge met een zeeren voet. Ik hebbe in 6 maenden nog maer thien stuijvers geld getrokken, wij en kan niet vele koopen, ik hebbe nog niet klers13 gehad, ik hebbe nog meijnnen roen14 alsdoek en mijne beste veste en mijn koesen15. Wij hebben Portegaele gewon waer wij wel grote aerremoede16 gehad hebben. Wij hebben wel thien daegen gegaen dat wij geen brod gehad, men aen17 anders niet of zij18 dat19 men pakte en wij mogten menst20 gelle21 dagen uijt onzen rank22 niet gaen en omme23 in de stad kanmen24, het was altid thien of twalf van den acht25, men vond daer nog God nog mensch in de stad; wij hebben huijzen ofgetrokken en met keepers ende dueren26 vier gemaekt, wij en vonden noeijd geen eeten anders niet of het wijn te drinken en wij lijeppen giele daegen dronke en op ons gat vael van flauten27. Wij hebben wel twee dues(t)28 swarte zwijn gepakt en op eten. Wij hebben alle daege moetten door het water gaen wel ses keers op eenen dag tot aen onzen brokband, en omme23 in Lijsbonne kwammen wij waeren zoo stief de carwaese29 en op de aerde te slaepen dat wij uijt onze plukke30 niet en kosten, maer wij zijn al geneezen. Ik verzoekke de koppementen te doen aen noem en moeiem31 en aen al mijne goede goede kennesse, mijn naeste kammeraed Ko Opsommer is in ostetael32; Leoander Coulijr gij moet de coppelmenten doen. Den brief dat gulder schrift, gij moeten op Portegaele schrijven, (de)partement de Lijsbonne, 12 resement, 3 battelijon, 4 compenie. Gij moet mijnen naem Lauuevers schrijven anders en verstaen zij niet.

Aantekeningen


1 Arrondissement. 2 U. 3 Lissabon. 4 Levensmiddelen. 5 Brood van Turkse tarwe, maisbrood. 6 Rijst. 7 Oktober, najaar. 8 Gewonnen, veroverd. 9 Geheel in het nieuw kleden. 10 Dan. 11 Gele schoenen. 12 Exercitie. 13 Kleren, militair uniform. 14 Rode. 15 Kousen. 16 Ontbering. 17 Hadden. 18 Tenzij. 19 Wat. 20 Binst. Gedurende. 21 Hele. 22 Rij, marsorde. 23 Als we. 24 Kwamen. 25 Het was steeds 's nachts om tien of twaalf uur. 26 Daksparren en deuren. 27 Wellicht is vael '(ge)vallen'. 28 Duizend? 29 Krauwage, huiduitslag, schurft. 30 Ons bed. De grondbetekenis is pluksel. 31 Oom en tante. 32 Hospitaal.

Site van Jan van Bakel