Brief Nr 314 Andere brieven

H 116 TORHOUT

A Vewe1 Titeca au Tourhout departiment de la Lijs, arrondisement de Brugge, canton Tourhout, cito, cito.

Maderij2 in Spaijen den twalfsten meije 1808.

Monsieur Franciscus Titeca, Seer beminde moeder, susters ende broeders

... daerom en kan jck niet naelaeten van ulieden de wetenschap te laeten3 hoe dat jck al gevaeren ben op mijne reijze. Ick ben 13 van novembre (1807) uijt Maijnce4 vertrocken naer Orleans wij hebben daer twee-entwijntigh dagen stille gelegen bij de boeren, wij hadden daer het wildig5 leven, wij dronken daer den wijn voor drie stuij(vers) de stop6, wij zijn den tweeden van januare vertrocken naer Bourdou7 en van daer naer Bajon8 en van Baion naer Victorija9 in Spaijen, wij hebben daer 18 dagen stille gelegen, wij leeden daer veele armoe geleden van beddinge een heten10, wij en hadden daer maer eenen stroijen zak, wij trocken daer geen pree11, den 8 van maerte ben jck vertrocken nae de stat Bourgous12, wij wierden daer in een kercke geleijt, wij dochten dat wij daer eenigen tijt zouden stille gelegen hebben, maer neen wij mosten sanderdags vertrecken, wij kregen daer voor vier dagen brood en vlesch, en onse mermijten13 dat mosten wij op ons rugge draegen en marseeren van smorgens tot savons, een14 als wij den geelen dag gegaen hadden, wierden wij in een bos gedreven gelijck de schaepen, en daer mosten wij slaepen en ons soepe koken, elck die liep met messen en saevels om bomen af te cappen om ons soepe te koken, een alzoo zijn wij voort getrocken voort voort15 in Spaijen, en als wij in een stat quaemen zij gaeven ons daer altijt voor vier daegen proviande en zoo hebben wij altijt moeten bijuten slaepen; zoo den lasten dag dat wij marsseerden hebben wij gegaen van smorgens ten vijfen tot sanderdags ten drieen, dat wij quamen bij noch een deel troepen die daer ock in een bos gelosiert hadden, zoo wij sogten seffens wat houd om ons soepe te koken, zooals16 ons soepe gekocht17 was, den trommel wiert geslaegen en wij mosten seffens vertrecken en wij mosten ons soepe laeten staen en marsceren, zoo als16 wij drie huren gegaen hadden quaemen wij ijn een waerande18 daer noch velle soldaeten laegen, zoo wij mosten seffen ons ordenantiekleederen19 aandoen en vertrecken, zoo wij een alf hure buijten de waerande quaemen, wij quaemen op den steenweg om naer de hogstat20 van Spaijen te gaen, zoo dat waeren al soldaeten een hure voor ons en een hure achter ons21, wij en wisten niet wat er stont te gebuijren, zoo wij zijn in de stat gegaen en de Spaijaers en hebben hulder niet durven roeren, zoo wij liggen nu een hure buijten de stat gecampeert in linwaeten22 tenten, den derden van meije heft de burgerie op gestaen tegen de Fransche, en wij hebben gevochten, daer zijn weel driehondert Spaijaers al burgerij en en paepen gebleven, daer zijn omtrent vertigh van ons volck gebleven en twee mammelookers23, en wij mosten seffens al naar de stat gaen met drie devisions, zoo wij hebben daar een geelen nacht en dag in gelegen, en dat is nu gesust, de sneuw die ligt daer noch manne dichte op de bergen hoger als drie torren. . . En gij moet schrijven naer het elfste regement proviseor24 eerste companie derde patolion25, ten is nu niet meer 85 regement want wij zijn verandert, jck ben int derde deviseion van de armeije, en gij moet het adres int frans setten... het ongeluijckigste van al is dat den tuijback26 zoo diere is, hij geelt27 vijfthien frans het pont. . . jck rekene dat jck vijf hondert huren van mijn huijs been, het broodt is er dier, de fijgen en rezijnen, apelsinaen, dat is er goeden cop, en de coplijmenten aen monsieur de meire Fraijs dat hij mij eenen goeden dienst aengeleevert heeft; ist dat dit ulieden weel zal behaegen, jck versoeke dringelt zonder vraegen, waer mede blijve ulieden dienaer

Franciscus Titeca, Tourhoud. Bruges.

Aantekeningen
1 Weduwe. 2 Madrid. 3 Te laten weten. 4 Mainz. 5 Weeldig, rijk. 6 Stoop, kan. 7 Bordeaux. 8 Bayonne. 9 Vitoria. 10 Bedding en eten; slaapgelegenheid en voedsel. 11 Soldij. 12 Burgos. 13 In onze etensketels. 14 En. 15 Steeds verder. 16 Zodra. 17 Gekookt. 18 Park. 19 Officieel voorgeschreven uniform? 20 Hoogstad, hoofdstad. 21 Een kolonne van 10 km. lengte. 22 Linnen. 23 Wellicht bedoelt hij mammelukken, vrijgelaten slaven van Turkse afkomst die een keurkorsps vormden in Egypte tot 1811. 24 Régiment provisoir, voorlopig regiment. 25 Bataljon. 26 Tabak. 27 Kost.
Titica is gesneuveld in Spanje.

Site van Jan van Bakel