Brief Nr 35 De Veldtochten in het oosten

N 68 VLAMERTINGE

A Monsieur Monsieur Bto1 Onraet Maire a Vlamertijnghe Canton Et arrondissement D' ijpre departement de la Lijs En flandre pour Etre remis a le veuve2 Jacques Bonte a vlamertijnghe Sito Sito

Nitzouw3 16sten julij 1808

Seer Lieve Moeder

Jk hebbe ul brief van den 10ste maerte gheel wel ontfangen; waer in ik kome te verstaen als dat ul. al tzaemen nog in volle gesondheijd zijt: godt zij lof ik was ook nog in volle gesondheijd glijk jk nog op heden Ben: maer wij zijn vertrokken naer berlin En gearriveert Eersten maerte, maer wij hebben daer 25 dagen uijt(nemende) Sligt geweest, Jk hebbe daer 9 dagen in het hospitael geweest Dan hebben wij vertrokken Jn de cantollementen4, En geweest tot Den 30sten Junij, Dan zijn wij in camp gegaen Bij nitzouw Eersten Dito: Een camp van pleijsance5 wij zijnEr beter als dat wij waren tot Berlin; En hoe lange wij daer zullen blijven En weet ik niet; Dog wij verwagten alle dage van te moeten vertrekken maer En weten niet waer D' Een zeggen naer portugael d' ander Naer Berlin of naer Duijdland, alle de soldaten in gansch prussen zijn gecampeert6 D' een hier d' ander daer;

Ook hebbe Jk het geld Seer wel ontfangen waer over Jk ul Duijsendmael dankbaer zijn voor ul goede genegendheijd ul vraegd ook mijn certificat van activiteijd: Siet ik zijn ul. het zelve zendende om te gebruken als het ul noodig heeft, verhopende Dat ul het zelve zal aenkomen Hier Mede Blijve Jk Dat ul naer het ontfangen dezer zoo veele goedheijd zult hebben van naer het ontfangen Dezer aenstonds antworde tegeven om te weten den Staet van ul gesondheijd, En van gheel mijne famillie Aen wien ik altzaemen De groetenisse Doen wilt ook de groetenisse doen bij gelegendheijd waer ik gewoont hebbe: En wilt ook niet naerlaeten van te schrijven hoe het gaet Met de jongheden7 van ons Land:

Ook Loopen de maeren8 Dat' Er Een nieuwen pabs9 Js, En dat de geestelijken wederom vervolgt zijn, En de kerken gesloten zijn; ook dat' Er Een revollutie in vrankrijk Js. Dit zoude ik ten uijtErsten geiren weten of het waer is; of hoe het is; En als ul schrijft steld ul adres als volgt

A Monsieur Barthilimi Bonte Soldat au 25me regiment 3me Batt. 3me comp. 2 division 1re corps d' armee campee a nitzouw auprets10 havelberg En prusse, want wij zijn van* 2 Batt. 3 gemaekt En zijn in de 3de comp.

Blijve met respect En vrage ul Benedictie11

zeer Lieve Moeder ul Dw: zoon Ende dienaer

De groetenisse van alle de vlamertinnaers aen hunne famillien En nog al welvarende zijn franciscus vallaeijs12 Door ordre13 van Barthelomeus Cornel(us) Bonte

Aantekeningen


1 Baptisto. 2 Weduwe. 3 Nitzow in Polen. 4 Kantonnementen, plaatsen van inkwartiering. 5 Plaisance, plezier; een prettig verblijf. 6 In kampen gelegerd. 7 Jeugd, de jongelui, de dienstplichtigen. 8 Het nieuws. 9 Paus; Pius VII, 1800-1823. 10 Auprès de, nabij. 11 Zegen. 12 De schrijver, die in opdracht handelt. 13 Opdracht, verzoek, order.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel