Brief Nr 39 De Veldtochten in het oosten

N 26 RENINGE

Pour adrissez a Renijnge Che1 piere jan Sniek Conton d' Elverdijnge arondissement d' jpres Departement de la Lijs

triglits Den 12 februarius 1809

Seer Beminden Vader Ende Moeder Susters Ende Broeder

gesien2 dat jck nu zoo lang in verlangen hebbe geweest om te weten hoe dat het gaet met ulieden alle gaeder altijdt peijsende jck zal antwoorde krijgen jck zalder krijgen maer neen het is al om niet verlangt maer jck peijsen3 zonder twijffelen dat gij lieden dog Eenen Brief hat4 hebt En ook om antwoorde weder te krijgen want jck hebt geschreven uijt Munster maer zeer lieve ouder wij zijn van Munster vertrocken op alderheijligen dag5 En hebben drienEntwijntig daegen moeten Marsieren tot jn prussen En wij zij daer arreveert jn ons regement jn de groote armeije En hebben Elk jn zijn Compagnie getrocken geweest jn perleborg6, waer onsen Collenel ligt van daer zijn wij vertrocken om naer de boere prochien7 te gaen liggen bij den boeren En nu En moeten8 wij anders niet doen als Eten En drincken, (al)tijdt van het beste Eerst, Smorgens als wij op staen daer moet gereet staen voor jder Man voor ses stuijvers (bran)dewijn tsnoens daer moet zijn souppe boulije9 herdeappels10 jn zwijnnenvleesch gebraeden daer naer nog gebrune (?) vleesch En gekockte pruijmen bier zoo feel als dat wij hebben willen Savens nog Eens gebraeden vleesch En haerde appelen10 jn swijnnen vleesch gebraeden botter konnen wij niet dickwels Eten want daer En is niet veel geen, godt gaeve dat het lange Mogte deuren want wij En konnen niet beter zijn nog Contender11 Sondags wij doen de boeren ons12 gelt geven En wij gaen dansen met Elck Eene Schoene jongvrouw aen onse zijde En scheppen veel plezier met hun want zij En konnen geen lieven zien als de vlaemijngen13 om t Eijndigen jck ben daer veel contender als jn mijn voorijgen Staet Ken zoude niet meer willen dezerteuren om te wezen gelijck of jck geweest hebbe, maer zeer lieve ouder jck bide14 uL van de Complementen te doen van joannes van halme aen zijne Moeder En Broeder En hij js ook jn groote Curieusheijt15 om te weten hoe het gaet met *** En ook van zijnen Broed(er) zoude hij geiren jets weten waer dat hij is of hoe En jn wat maniere want die peijster dickwels *** zeer lieve ouders jck laete u weten als dat jck En ludovicus Lacante Cameraeden zijn En joannes van*ol** js met Carolus gondezoom (?) ook Een Van Renijnge maer zij zijn jn Een ander Compagnie het is dickwels Eenen maent Eer dat wij konnen bij Een komen

wij hebben ook door Een lant gepaseert waerdat zoo veel haesen16 waeren als dater hier menschen zijn zeer liefe ouders gij En moet niet peijsen dat wij jn Een Christenlandt zijn neen men vijndt anders niet als ongeloovigen En luijters gereformeert En joden Sondags Sijngen sij altegaer

waer(mee) jck Eijndigen ik bidt (u)lieden voer mij te bidden wan(t) jck hebbe anders niet nodig En ook cito weder te schrijven blijve ul onderdaenigen zoon jn volle gesonthijt door order van pieter Sniek En loves Lacante die Schrift Complomenten En aen ouders
adris pour adrissez a piere Sniek fusilier d(e) la 54eme regement 2eme battaillon 3eme (com)pagnie 2eme division premier cours du *** arme17

Aantekeningen


1 Chez, bij. 2 Aangezien. 3 Verwacht. 4 Gehad, ontvangen. 5 1 November. 6 Waarschijnlijk Perleberg in de Kreis Westprignitz. 7 Boerendorpen, dorpen. 8 Behoeven. 9 Soepvlees. 10 Aardappels. 11 Meer in onze schik. 12 Aan ons. 13 Andere liefjes dan Vlaamse soldaten hebben ze niet? Ze zien niemand liever dan de Vlamingen? 14 Bid, verzoek. 15 Nieuwsgierigheid; hij is erg benieuwd. 16 Hazen. 17 "Adres om te schrijven aan P.S...."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel