Brief Nr 42 De Veldtochten in het oosten

H 84 VEURNE

A Madame Madame Ved De Witte a furnes1 Departement de La Lijs a Departement de La Lijs a flanderen sito sito

Weenen Den 25 augustus

Beminde moeder susters ende Broeders

Jk Laet uL weeten den staed van mijne goede gezondheid veropende met uL het 'tzelve en dat het anders waere het zoude mij groote pijne doen En ik Laet uL: weeten dat ik vertrokken zijn uijt maijence2 op den 29 Juniu(s) En als wij honderd vijftig euren gemaziert3 hadden wij zijn geambarkeert4 op het water en wij hebben honderd Euren gevaeren in vier daegen en wij zijn op den 24 gearreveert en wij moeten Den 26 vertrekken om den Eersten van Den anderen maend in den slag te gae(n) En dat is twintig euren over5 weenen waer dien slag gaet gebeuren en daer (zijn) honderd en sestig duijst geblesseerde mannen in weenen en ik en hebbe (nog) maer een gezien van mijn streke En dan pijllijser van nieuwcappelle die is door zijn arme geschooten geweest en ik vreese dat het met mij zoo wel niet en zal Gaen wan6 al de ander vlamingen die met mij op gegaen zijn, zijn ontrent al dood en als jk niet en schrijve in de eerste maend het is teeken dat ik daer gaen gebleven zijn in dien slag maer nochtans ik hebbe goede coragie7 van daer nog uijt te koomen en ik hebbe bij carou(lus) fackeur geweest en Bij Carolus Berloo zij waer(en) onder de Canoniers en zijn uijt getrokken8 onder het voetvolk en ik enze9 ziedert Dien10 niet meer gezien, en doet de Coplamenten aen grootvader en aen noems en moeijen11 En naer al mij goede kennessen, en ik zijn 400 en 50 euren van mijn huijs

nicols Borg12 9 september 1809

Jk Laet UL: weiten dat ik in nicolsborg zijn Jn volle gezondheijd maer wij verwagten van alle Daege te moeten vertrekken in den slag. Want wij zijn maer drij euren verscheen13 Van den Keijses heeft stilstand van wapens Geweest voor drij weken maer zij zijn aest Gepasseert14 Jk Laet uL: weeten wat voor streke dat het daer is daer zijn zout bergen noch hoogerder als de torre van s nicolaeijs15 wij hebbense gezien van 20 euren verre en het js in het Land, van de wilde gansen, en Gilieden en moet niet verlangen naer mijn anderen brief want het gaet om geld zijn tegen Den winter endoet de Coplamenten aen grootvader En aen noems en moijen en naer al mijne goede kennessen en prinsipaelelijk16 aen het gast17 van huijghebaert

UL: Dienaer en zoon J B De Witte

mijn adres is aen monsiuer Jan babtiste De Witte 30 resement 4 batlion 2 Companie departement Du monteniere18
gij moet het alzoo stellen Den brief en zal noijt missen

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Veurne. 2 Mainz. 3 Gemarcheerd. 4 Ingescheept. 5 Voorbij. 6 Want. 7 Moed. 8 Ingedeeld. 9 Heb ze. 10 Sedertdien. 11 Ooms en tantes. 12 Nikolsburg in Tsjecho-Slowakije, ten noorden van Wenen. 13 Gescheiden, verwijderd. 14 Voorbij. 15 De St. Nicolaaskerk. 16 Vooral. 17 De knecht (FdT). 18 Mont-Tonnerre, Donnersberg, Palts.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel