Brief Nr 43 De Veldtochten in het oosten

N 38 ROESELARE

veinen1 den 1 septembre 1809

Seer beminden vader ende moeder en broeders en susters

jk laete ul weten den staet van mijne gesontheijd en jk hope dat desen ul ock sal in goede gesontheijd vinden en geel de familie waer mede dat jk ul wensche een salige feeste Jk laete ul: voorders weten wat deel2 jk haf gesien3 hebbe jk ben van mijn resement achter gebleven door den hongers noot maer wij hebben tons4 wildig5 gewest bij de boeren en als wij 19 daegen achter geweest hadden wij hebben ons dan onder den soldaeten trijn6 gesteken jk en vanneste en antonius van hisegem tone ansens cousen doet de kompelementen daer aen en segt dat hij in het ospetael is in wenen en vanneste ock van capelle waer mede jk vertrokken ben maer god lof jk en hebbe nog geen ongemakken gehad en josephus bagin is al genesen hij heeft eenen kogel door zijn rechter bille gehad daer sinder bij meijnigte duisent dood gebleven waer over dat jk den heere love dat jk verhandert7 ben van compagnie wij en hebben nu geen riessche8 van dood te blijven wij en gaen op een kart9 van daer het gonne dat wij voeren in onse waegens het is al allaem10 om baeterien11 en terkten12 te maeken wij hebben al twee perden op te passen en jk kleenemaeke13 dikwels voor den luitenant en voor de marrisaet de losij14 jk hebbe daer door voordeel dat jk al bij noijt geen perden op te passen en hebbe en jk en ben niet te beklaegen jk hebbe eenen monter15 gekogt en jk peijse van nog een te koopen den keiser van duitsland js verjaegt wel 20 uren boven weenen sij maeken de stad veinen soo sterk dat van geen monarken16 winnelick17 en is daer sijn vele krisgevang(en) genomen wij hebbe vele dorpen gepluntert daer sijn vele dorpen geel verbrand het land is gerenewert18 huijsen verbrand kerken afgebrokken wij hebben dat wij een dorp gepackt hadden en dat geel het leger dronke was van wijn te drinken ach god der oreloge is een wonder werck het zijn gelukkige landen waer dat het niet en gebeurd wij hebben geweest dat wij in drie daegen geen brood en hadden en wij hadden de ander daegen al dobbel19 maer jk versouke ul dat gij soude willen schriven hoe vele brieven dat gij al ontfangen heeft van mij en ock hoe dat het gaet met mijnen broeder lexlebertius denijs als20 hij tot rouselaere wont of niet en doet de copelementen aen (an)tonius lefever en sij(n)e huisvrouwe en cousijn *** en aen sijn vrouwe en bekaer en sijn vrouwe en aen al mijne goede kennessen en ock aen mijne bemijnde sofija willemijn en segt dat sij al voor mij bidden want jk hebbe het genog van doen jk sal het ock doen en jk versouke van ul beminden vaeder dat gij het niet en soude willen uitstellen van te schrijven want jk in groot verlangen ben waer mede dat jk mijn afschid neme ul oodmoedigen dienaer

fransiscus denijs

a monsuer f. denis alu 2em compagnie du trin du genie attache au 2* corep d' armei dalemaie commanda par le general odinot aimee dalemane21 a veinen
(k)opie uijt den brief die j(ck) ontfangen he(bbe) van mijnen zoon uijt Strasborg van den 1 februari 1810

Seer beminden vader ende moeder broeder ende masuer22

naer uL. van herten gegroet te hebben wins jck uL. Een salig niuwjaer vervolt met allen segen die den hemel kan en jck hope dat gij Lieden nogh jn goede gesontheit zijt jck ben godt Lof van selve En jck hebbe uL brief ontfangen jn october het heeft mij groot plesier gedaen want jck peisde23 dat gij allegaer doot was jck bidde dat alle keer soude willen schrijven soo haest24 gij mijnen brief ontfangt jck hebb oock Eenen brief ontfangen van vanneste van jpre mjt versouck om te bestellen aen jan vanneste het welke dat mij onmogelick heeft geweest jck hebb (gej)nformeert aen alle cameraeten j(n) wat Een hospetael dat hij was daer en (n)iemant die dat wist hier naer jck hebbe het bij mijnen major gevraegt het welcke hij heeft g(e)seidt dat hij doot was doet oock de compelemente(n) aen broeder en susters van vanneste tot capellen(p)oele25 en segt dat jck wel 4 fransch verschoten26 hebbe om naer un broeder te souken ten unne resp(ec)kt en wij zijn van venen27 gekomen naer strasborg wij hebben altedt bij de boeren jn Losement geweest zij mosten ons al geven dat wij vraegden zij brachten ons s' morgens brandewijn jn ons bedde en op den dag al dat wij vraegden maer tege(n)wordig staen28 wij om te vertrecken naer Spaijen29 waer mede blijve uL dienaer *** Denijs cleermaeker tot Rousselaere30

Aantekeningen


1 Wellicht toch Wenen. 2 Hoeveel. 3 Afgezien, doorstaan. 4 Daarna, vervolgens. 5 Weeldig, in rijkdom; wij leden geen gebrek. 6 De legertrein, de tros. 7 Veranderd, naar een andere compagnie gegaan. 8 Risque, gevaar. 9 Op een kwartier afstand. 10 Gereedschap. 11 Geschutsstellingen. 12 Sterkten. 13 Maak kleren. 14 Maréchal de logis: wachtmeester. 15 Zakhorloge. 16 Monarchen, koningen. 17 Te veroveren. 18 Geruineerd, verwoest. 19 Dubbelop. 20 Of. 21 Armée d'Allemagne, het leger in Duitsland. 22 Zuster. 23 Dacht. 24 Soo haest: zodra. 25 Wellicht is bedoeld Poelkapelle. 26 Voorgeschoten. 27 Wenen. 28 Staan op het punt. 29 Spanje. 30 Aan de ommezijde staat: "A de kinders Van Vanneste winkliers tot capelle de poelle."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel