Brief Nr 45 De Veldtochten in het oosten

O 1 AARSELE

A Monseur Monseur Sander Scholier tot hasele1 partement De la lijs arondicement De cortraij a flanderen sito sito

actum2 Deze 15 februarius 18010

Zeer Beminden Vader zuijsters ende Broeders

Jk groete UL als dat ik nog in goede gezondheijdt ben maer waer Dat ik stijf3 verwondert ben hoe dat nog al thuijs gaet maer lieven vader ik zoudt nu geeren4 2 ofte 3 kroonen hebben want het al lang genog Dat ik zonder geldt gewest hebbe en ik hebt 5 maenden gevangen geweest van Den keijzer en ik ben ales afgenoemen gewest maer zeer liven vader hebt altijt goeden moed want het waere nog mogelijk Dat ik nog wederom keren5 en wij hebben stijf moeten vegten tegen Den keijzer van Dezen somer ontren6 weenen en wij zijn tot stradtborg7 Dat is nog 100 uren van mijn huijs en zij spreken Dat wij weder in den dipo8 gaen naer brizak9 en als gij schrift gij moet een Blauwen wissel10 op senden van11 de wite en zijn niet goedt

en mijn addres is zoo petrus scholier 105 regement 2 Batelion 1 companie 2 corm 3 division De linge armee De rien12 tot stradborg

en doet de conpelementen aen alle mijre goede kennesse

Zeer Beminden Vader en suijstters ende Broeders

Aantekeningen
1 Misschien Aarsele. 2 Geschreven. 3 Zeer. 4 Graag. 5 Terugkeer. 6 In de buurt van. 7 Straatsburg. 8 Depot, kazerne. 9 Waarschijnlijk Neuf-Brisach, de mooie oude vesting in de buurt van Straatsburg, depôt van het 105e Regiment (Aantekening van Erny van Wijk). 10 Wisselbrief voor het zenden van geld. 11 Want. 12 Het leger van de Rijn.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel