Brief Nr 46 De Veldtochten in het oosten

N 45 IZEGEM

Monsieur Monsieur Pierre Moerman a Jseghem cantons d' Engelmuntre1 Dept de la Lijs a jseghem presse flaendr(e)

Seefeld den 20 meij 1811

Beminden vader Ende Moeder Broeders en zuster

Jk hebbe ul. Respecteerden brief ontfangen den 17 maerte 1811 waer uijt ik verstaen hebbe als dat vader nog altijd onpasselijk is en dat mijn broeder Josephin verbrand is geweest waerom ik geheel drouve ben, Godt Looft ik ben nog immer gezont. Gijl. schrijft ook om te weten als2 ik de twee fransche kroonen ontfangen hebbe dat gijl. mij gezonden hebt den 17 Julij 1810. Ik heb de twee fransche kroonen ontfangen in Custrin3 En ik hebt ul ook cito geschreven zoo haest als dat4 ik z' ontfangen hebbet maer het kan gebeuren als dat gijl. mijn antwoorde niet ontfangen en hebt, gijl. hebt mij geschreven als gij een certficaet voor mijnen broeder Joannes vandoene5 hebt dat gij zoude schrijven ik kan ul een zenden maer nu kost het geld als wij een willen hebben: en ik verzoeke ul van mij met dezen brief wat te zenden want ik hebt wel vandoene want zijn in groote aermoede ook hadde ik geld gehad ik hadde konnen naer huijs komen met eenen conge6 van trimestre7 en ik hebbe moeten een (ander in mijn) plaets laeten gaen en indien er nog komen bij Drij maenden zij hebben mij belooft als dat zal komen maer ik moet wat geld hebben want wij moeten geheel de reijze doen en betaelen wij en krijgen geen logementen nog brood nog vleesch en die geen geld en hebben en konnen op reijze niet Leven indien gijl. kont het wel Denken.

wij Liggen nu op de zee kusten waer het geheel ongezont is en wij zien ook alle daege den Engelsman op het water maer hij en durft nooijt op een eure aen strange8 koomen, want hij te benauwt9 van gepakt te zijn10 want 't zijn schepen die gelaeden zijn met goeder. jk wensche ul altemal een zaligen hoogtijd van sinxen11
Beminden Vader Ende Moeder UL Beminden Zoon Par Ordre12 de Pierre Moerman

De complementen aen Peter en meter en aen winkel en zijn vrouwe en aen geheel de familie en kennisse
Voula mon adres Monsieur Monsieur pierre Moerman soldat au 29.me Regiment de Ligne 3.me Bataillon 3.me Compagnie Dans Les Cantonnement d' oldenbourg a Bremen

Aantekeningen


1 Ingelmunster. 2 Of. 3 Küstrin in Polen. 4 Zoo haest als dat: zodra. 5 Nodig. 6 Verlof. 7 Driemaandelijks. 8 Strand; hij durft het strand nooit tot op een vijftal kilometers te naderen. 9 Bang. 10 Worden. 11 Pinksteren. 12 In opdracht; hij schrijft niet zelf.
Moerman, Jean François, zoon van Pierre en Marie Thérèse Reinaert, geboren te Ardooie. Hij werd geplaatst "à la fin du Dépôt comme frère de Pierre du 30 de ligne."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel