Brief Nr 47 De Veldtochten in het oosten

N 130 WERVIK

Au* Mons*ur Monsieur Baptiste Demon Demuerant a wervick conton De werviek Departement De La Lijs par menin a flanderen tre presee par meenin

hamburg Dezen 27 octobre 1811

Seer beminden vader Ende Lieve moeder zusters Ende Broeders

Dezen zal Dienen om aen uE: te Laeten weten Den staet van mijne gezondheijd god zij gedankt gelijk jk verhope van uwen kant Dat gij De zelve ook nog zijt genietende voorders En kan jk niet manqueren van aen uE: te Laeten weten met Dezen brief als Dat wij van Den travoux1 los gekomen zijn op Den 7 septembre Lestleden met Een compagnie van hondert vijftig mannen En wij zijn al 't saemen gemarchreert tot De stad wezel wij hebben Daer gedisioneert2 geweest onder Drie verscheijde regimenten Een Deel onder 15 regt, Een Deel onder het 7st regt, En wij met ontrent De vijftig mannen onder het 13 regiment Legeire3 Die nu tegenwordig Ligt in De stad hamburg Eene stad Die paeld4 aen het koningrijk van Denemerken alwaer wij Een bedrouft5 Leven hebben gedenkt Eens Dat het hier Een Dier6 leven moet zijn in alle soorten Dat wij En ander menschen noodzaekelijk hebben En meeste oorzaeke is als Dat wij hier met Eenen overvloed van militairen Liggen in Deze stad Liggen wij met Drie verscheijde regimenten het het (1)3 het 97 het 17 De welke saemen maeken 9 Duijst7 mannen jk zende uE: Dezen brief om Dat alles aen uw te Laeten weten ook verzouke jk van uE: van zoo haest gij Dezen brief zult komen te ontfangen Dat gij als het uw belieft niet En zult manqueren van aen mij cito wederandworde te schrijven Ende mij 6 a 8 frans8 geld op te zenden tot mijn onderhoud om mij te Leven jk hadde mijn welbeminde wel om wat meer geschreven maer De hoozaeke9 is Dat zij het geld houden zoo men zegt om onze kleederen te betaelen En Daerom zoude jk uw raeden Dat gij maer 6 a 8 frans En zoude opzenden om te zien als10 wij Dat wel komen te ontfangen waer op jk mij zal betrouwen Dat gij zult volkomen11 aen mijn verzouk maer gij moet Eene Blauwe connicance12 in Den brief Doen steken voorders mijne welbeminde ouders zusters Ende broeders jk verzouke uE: uijt Den grond mijns herten Dat gij gedeurende Den tijd van mijne afwezendheijd goede zorge zoude believen te Draegen voor mijn Eijgen vlees En bloed want Dat het anders waere met wat Een aldergrootste Droufheijd zoude jk Dat komen te aenhooren Ende En manqueert niet van aen mij te Laeten weten hoe het nog al gaet van wegens Die zaeke waer op jk mj zal Betrouwen voorders zijt zoo goed van mijne coplementen te Doen aen geheel mijne familie (En)de goede kennissen Ende Laet aen mij weten alle nieuwigheden Dat er zijn op onze streke waer mede jk sluijte mijnen Brief Ende blijve in af(w)agtinge van cito wederandworde met Een al(der) grootste respeckt

uwen getrouwen Dienst* Dienaer

josephus mispelon

het adres om weder te schrijven is A monsieur joseph mispelon soldaet Dan la 13me regt, Legeire premier Baton 4me compagnie a Larmee Du rhin a hamburg a La suitte D' armee13
voorders zijt zoo goed van aen mij te Laeten weten hoe het gaet met mijnen Broeder Die tot stassborg Ligt zonder manqueren

Aantekeningen


Vergelijk brief 48, vermoedelijk van een broer van de schrijver. 1 Traveaux, graafwerken. 2 Gedevisioneerd, verdeeld. 3 Légère, licht. 4 Grenst aan, ligt dicht bij. 5 Slecht, armoedig. 6 Duur. 7 Duizend. 8 Francs. 9 Oorzaak. 10 Of. 11 Voldoen. 12 Wisselbrief. 13 In het gevolg van het leger, op weg naar het leger aan het front.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel