Brief Nr 49 De Veldtochten in het oosten

H 72 RUDDERVOORDE

A Monsuer Monsuer Gregorius taveiren Comunie1 ruttervoorde Conton trorhout2 arondissement De brugge Depaertement De La Lijs cito cito cito presse

Magdeborg Den 31 november 1811

Zeer Beminde Vader ende Moeder Zusters ende broeders

Naer jk uL gegroet te hebben zoo en kan ik niet Laeten van aen uL mijnen staed kenbaer te maeken godt Lof jk ben nu jn volle gezondheijd verhopende van uL het zelve waer het anders het zoude mij groote Droefheijd doen voorders Laete weten als Dat jk uijt zeelande vertrokken ben alf houst3 en hebbe Gemarseert 25 Dagen zoo Dat wij twee Dagen Gevaert hebben en als wij van het water waeren zijn wij vertramspoorteert gewest van de samdaermens4 en sasuers5 tot Dat wij in prussen6 gekomen sijn en snach7 waeren wij opgesloten en mosten jn de Kerken slaepen jn het stroij ja wij zijn net Eender vertramsporteert gewest gelijk wij van rijssel naer middelburg gegaen zijn zoo dat wij veele Leen8 Langts onze route en wij en trokken geenen pre9 zoo Dat wij naer al ons Leijden jn magdeborg Gekomen zijn waer Dat jk onder het twaelfste Resiment gekomen ben maer als jk hier jn deze stede gewest haede10 8 a negen dagen ben jk ziek Geworden en naer het hospitael gegaen waer over11 dat jk vier weken geheel slech gewest hebbe met den rooden Loop12 ja alle mijne camaraten die mij zagen gaven mij voor Doodt zoo naer dat jk Daer negen weken jn het hospitael gewest haede ben jk daer uijt gekomen godt Lof geheel gezond en ben wederom jn mijne compenie gegaen maer aengaende van het resiment wij hebben Eene van De schonste resimenten van Ligne dater zijn maer wij en hebben hier maer geheel mager van eten zoo wie geen geld en heeft moeter veel aerremoede Leijden en wij en trekken geenen pre noch en staen noch jn Lange niet te verwachten13 want wij Eerst alle onze kleederen moeten afverdienen14 zoo dat jk van u beminde vader ende moeder verzoeke js het Eenigziens mogelijk van Eenig geld op te zenden want jk noodzaelijk Eenig geld van Doene15 hebbe om voort te konnen Leven en aengaende van De kennesse jk en hebbe anders geene als slapink16 hij is ook jn het zelve resiment en wet gij van de andere die jk jn zeelande gelaeten hebbe gij moet mij het schrijven en hoe het gaet met de gonne17 die gedesserteert zijn als18 hun houders19 gereist20 gelaeten zijn ofte niet waer mede Eijndige jk mijnen brief en blijve jn afwachtinge van uL antworde

en de complementen aen francisca van dijke als dater noch geen dag noch ure uijt mijn gemoet en is en mag mij met redenen ongelukkig achten dat jk haer en uL moet derven21 maer verhope naer al ons Leijden Dat zal komen verblijden en zoude geiren van haer de de compl, wederom hebben en als gij mij wederom schrijft mijn adres is A monsuer monsuer joseph tavieren soldaet A 12 resiment de Ligne fisilier22 het zesde batalion De viede23 companie het 3 coir24 het derde devision a jn gaernesoen a magdeborg jn wesfaelen

uL Dienstwilligen Dienaer en zoon

josephus taveiren

Door mij geschreven judocus braet van caneghem per order van uwen zoon

Aantekeningen


1 Commune, gemeente. 2 Thorhout. 3 Augustus. 4 Gendarmes. 5 Chasseurs, jagers. 6 Pruisen. 7 's Nachts. 8 Leden, geleden hebben. 9 Soldij. 10 Hadde: was. 11 Waardoor. 12 Rode loop, dysenterie. 13 "Kunnen het ook nog lang niet verwachten." 14 Terugverdienen. 15 Nodig. 16 Bedoelt hij: ik heb geen andere kennissen dan mijn slaapkameraad? 17 Degenen. 18 Of. 19 Ouders. 20 Gerust, met rust. 21 Missen. 22 Fuselier, schutter. 23 Vierde. 24 Corps.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel