Brief Nr 5 De Veldtochten in het oosten

N 28 KLERKEN

Aen Sitoijenne veduwa van pieter bever wonachtig tot Clerken arrondisement du bruges Departement du La Lis En flaendre a Clerken.

Desen 1 januarius 1805

jacobus crombek

zeer Lieve vriendinne vidua van pieter Bever jk schrijven ul Desen brief met den Eersten Dag van het jaer al waer uijt jk ul al te gaeder1 Eenen Selig Nieweiaer wenschen En ook vele naervolgende js ul zalig, vorders zeer Liefste jk ben jn ul grotelijks verwondert dat gij mij zoo Laet schrijven Ende jn zulke haermoede2 Laet zoo dat jk ul verzoeken dat gij mij twalf fransche cronen op zenden zoo haest3 Dat gij mijnen brief ontfangen hebt Ende dat zonder foute4 want jk hebt hel nodig om mijn cledingen te copen want waer dat wij liggen het js zeer koldt5 Ende jk En6 gene cossen7 aen mijne benen jn de sneuwu men gaet daer jn tot de cnien Ende voorders de franschen En geven ons gene Loninge8 wij moeten vele haermoede Lien9 maer het meeste van al js nog dat wij alle daege zoo verre moeten gaen seven heuren10 op Een dag drije uren En alf gaen Ende drie uren En alf ceeren11 ik wenst Dat jk het noeijt gezien En hadde jk En zoudt jn zulk geen harmoede zijn voorders jk bidde dat gij mij zoude voldoen12 waerom13 dat jk schrijven Ende blijfdt jk ul oodt Dienaer

jacobus crombek

En mijn adres is aen jacobus crombek fiselier14 2er compagnie La 1er Battilion 45 Reijzement contonnement15Du willingoltousen16 pres D hosnabruk17 harmeije18 D' hannovre

Jacobus crombek

geschreven van pieter coussijn door horder19 van jacobus crombek

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 4 en 6 van dezelfde schrijver. 1 U allen tezamen. 2 Ellendige omstandigheden. 3 Zodra. 4 Zonder mankeren, onverwijld. 5 Koud. 6 Heb. 7 Kousen. 8 Loon, soldij. 9 Lijden. 10 Uren. 11 Gaan en keren, heen en terug. 12 Toestaan, inwilligen. 13 Datgene waarom. 14 Fuselier. 15 Canton. 16 De plaats Wellingholzhausen, ten z.o. van Osnabrück. 17 Osnabrück. 18 Armée. 19 Order; in opdracht van.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel