Brief Nr 50 De Veldtochten in het oosten

N 72 IEPER

monsieur mousr lauwereins Monneij dans la rue des ricollets *** pour remettre a mr J bte derroijelle, compagnon orfevre1 a Jpres Dept de la lijs

hambourg den 8. x.bre2 1811

Lieven Broeder

Jk laete uw door dezen brief weten als dat ik den uwen zeer wel ontfangen hebben het welke mij plaisier gedaen heeft van te verneemen als dat gij nog altijd gezond zijn als ook geheel de famillie, wat van mijne kant aengaet, Ik ben geheel wel te passe3. jk hebbe vernomen door uwe brief dat gij 't Jper eene sterre met eenen steerd ziet dat is nu tegenwoordig al drij a vier maenden dat wij die sterre hier zien.

Jk wensche uw met dezelve occasie een zalig nieuwjaer toekommende, jk bidde uw het zelve te doen; voor mij aen mononcle de coster, aen mononcle noijelle en aen mononcle delarue, Jmmers aen geheel de famillie, nigten cousins 50a. gij zult mij grootelijks verpligten als gij mij dus plaisier zult doen

van nieuwigheden kan ik uw niet veele schrijven, anders als dat het hier een dier leven is, door den slegten tijd en om reden dat de commercie niet en gaet,

zij hebben hier lesmael eenen boer door de kop geschooten4 om reden dat hij de deserteurs van ons en ander fransche troupen met eene schuijte naer d' ingelschen over brogte martje Jsane die is nu tegenwoordig in lubeck het is nu 7 daegen dat zijn regt. vertrokken is, maer ik hebbe toch de complementen doen doen. als gij nu tegenwoordig schrijft gij zult schrijven sergent a la 2e comp. devoltigeurs5 du 13e. regt. d' infe. legere6 1re. Division corps dobservation de l' elbe a hambourg. waer om het is nu drij a vier maenden dat jk serg(ent) ben in de zelve comp. lieven broeder jk bidde u van de complimenten te doen aen manoncle de coster, enfin aen geheel de famillie ende goede kennissen en aen de vader van dooken Calmein adieu

Denoijelle **

Aantekeningen
1 Goudsmid. 2 December. 3 Gezond. 4 Gefusilleerd. 5 Voltigeurs, verkenners. 6 Infanterie légère, lichte infanterie.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel