Brief Nr 52 De Veldtochten in het oosten

H 36 BRUGGE

A monsieur monsieur Martin (n)oret demeurant a bruges dans la rue (haa*kante) pres le pon du moulin B 2 no 2 departement de la Lijs a Bruges

Berlin den 22 april 1812

Beminden vader en broeder en zuster

naer eene langduerighe raete1 wij zijn g'harrivert voor drij weken2 tot berlin, maer wat mij meest verwondert dat ick uijt UL (brief) van 21 februarij geen antwoorde ontfangen hebbe (als) wij tot, bremen waeren maer wat ick UL bidde mij door dezen antworde te schrijven en mij laeten weten als3 het wa(er) is dat men al het volk vraegt4 van 18 tot 25, ick (w)eet niet anders als dat wij alle daegen het ordre verwagten om naer ruijsland te gaen, maer ick kan u niet zeggen wat wij al afgezien5 hebben door den slischten6 tijd in dit land zonder u te zeggen wat wij noch zullen moeten uijtstaen7, want wij zijn alhier op de marse met tweehonder duijzend mannen zonder die menigte die al op de grinzen van ruijsland liggen maer god geeft dat gij mogt de goede gezontheijd bezitten gelijck ick tegenwordig noch zijn maer heb ick het geluck van godt8 gezond te blijven, en vrij te blijven van alle ongelukken en quetshuren ick zal UL mijne nieuwmaeren9 schrijven zoo veel het moogelijck zal zijn zoo ick verhope gijlieden mij zult aend(acht)ig10 zijn ick stelle mij op goed betrauwen11 met goede co(urae)ge in afwagtinghe met gods gratie ten toekommenden (UL) alderoodmoedigsten dienaer te zijn

jacobus franciscus Calleevaart

ick bidde UL mijne hertelijke groetenisse te doen aen hooms12 en moijen13 en alle mijne vrienden en goede kennisse mon adresse est grenadier dans la 3eme Compagnie du 19eme regiment de ligne de la premiere devision du 2eme corps d' armee a berlin

Aantekeningen


1 Route, tocht. 2 Drie weken geleden. 3 Of. 4 Oproept in dienst. 5 Doorstaan. 6 Slechte. 7 Verduren. 8 Goed. 9 Nieuws. 10 Gedachtig. 11 Vertrouwen. 12 Ooms. 13 Tantes.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel