Brief Nr 53 De Veldtochten in het oosten

N 85 HULSTE

om te bestellen aen de huijs vrouwe van jean naert tot hulste Departemend d' La leijs

Magdeburg Den 22 april 1812

Zeer Beminde vrouwe

naer ul van herten gegroet te hebben Laeten jk uL weten als dat jk uL Brief van daete Den 26 Janvier Den 2 febrij wel ontfangen hebben waer uijt jk verstaen hebben van uw goede gezontheijd En ik ook nog god Loft in de zelve Ben, en verhope van ul het selve, want dat het anders waere dit soude mij een aldergrootse droefheijd aen doen, zeer alderliefste vrouwe gij moogt wel peijsen1 dat jk ul zal getrouwe Blijven want jk en hebbe van de ure af dat ik van ul gescheijden ben tot de ure van Dezen geen ruste meer gehad en zal geen ruste meer hebben soo Lang jk moet van2 ul sijn, Daarom zeer alderliefste vrouwe Laete(n) te saemen alle onse droefheijd en verdriet verduldelijk3 verdraegen ter Liefde van god en god en sijn lieve moeder gevuiriglijk4 Bidden om dat het hun soude believen ons in korten tijd wederom bij een bringen en al soo doende hope jk dat ons droevig Lot van dezen somer zal verkeeren5 in Blijdschapt en alzoo te mogen leven tot onse ziele saetigheij6

Zeer alderliefste vrouwe gij moogt weten dat jk uijt venloo vertrokke Ben den 18 maerte naer wesel 10 uren van venloo en hebben daer verbleven tot Den 28 dito toen sijn jk vertrokken naer magdeburg neme dat ik nu van cortrijk ben ontrent de 200 uren jk hebbe uL ter selver tijd de complementen gesonden als jk van wesel vertrokken ben enden brief van dutoi versouke van te weten of gij de complemt. gehad hebt daer heeft mijn tot venloo een van mijn cammeraeten Beloft van uL eenen Brief te zenden als jk moeijste7 vertrekken, daerom seer alderliefste vrouwe versouke van uL antworde te hebben of gij deze complementen gehad hebt ook versouke jk van de nieuwigheden8 te weten uijt vlaenderen of sij nog altijd soo veel volk vraegen9 jk hebbe ook ooren seggen dat de engelsche in vlaenderen komen, minnelijke vrouwe doet de complementen aen mijn vader en Broeder en jk versouke van hun dat sij souden mij een weijnig geld op senden want jk bevinde mij in grooten nood jk weten wel Beminde vrouwe van uwen kant dat het onmogelijk is de complementen aen uwen vader en moeder zusters en Broeders en ook mijnen kant seer alderliefste vrouwe sijt soo goet van soo daedelijk gij mijnen Brief ontfangen hebt haestelijk weder te schrijven want jk in groote verwondering ben hoe het met ul gaet en het Kint
Dit is mijn adres

A m. Jean Naart soldat au 8 regiment dJnfanteri de Ligne fesant *** *** *** Bataillon de marche en Route 2 corps d' arme en Allemagne par Magdebourg

Zeer Beminde vrouwe

jk Laete ul weten Dat ik op onze roete eenen berg gemarseert hebbe van in hebbe van in het beginne tot wij boven waeren moeijsten10 4 marceren en 3 uren om laege en in die dagen had het soo geweldig gesneeuwt dat sij 6 voeten dikke lag en daer zijnder van dien Berg gevallen in de sneeuw 7 mannen de Welke* daer in versmoort11 sijn gij moogt ook weten dat wij maer 60 uren van den vijand en sijn en wij verwagten alle dagen van te moeten vegten wij zijn vergaert12 tot magdeburg met 150 duijsent mannen gereet gewapent

Nu zijt soo goet van de complementen te doen aen Karel Calens en sijn huijsvrouwe door order van Cannaert en wij zijn te gaeder in een compagnie Waer mede jk sluijte mijne Brief en Blijve uwen aldertrauwsten man

Jean Naert

geschreven door mijn Jean Bt Vromant par order van uwen alderliefsten man

indien mijn Broeder een certificat noodig heeft moet(en) het Laeten weten in mijnen Brief die gij mij op sent

zeer alderliefste vrouwe ik en kan niet naer laeten van ul te wenschen eenen goeden zaligen hoogtijd van sinxen13 vervult met zegen en benidictie14 naer ziele en Lighaem

jean naert

sende ul 11 franc *** van een sertificat voor ul broeder15

Aantekeningen


1 Denken. 2 Gescheiden van. 3 Geduldig. 4 Vurig. 5 Veranderen. 6 Zaligheid. 7 Moest. 8 Het nieuws. 9 Tot de militaire dienst oproepen. 10 Moeten; heb moeten marcheren. 11 Gestikt. 12 Verzameld. 13 Pinksteren. 14 Zegen. 15 Deze regel is van een andere hand.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel