Brief Nr 55 De Veldtochten in het oosten

H 36 BRUGGE

A madame Ewrard a Bruze Rue dumoulin (nro) 17 Departement de la Lisse a Bruze

Majence1 Den 18 meije *** in het Jaer 1812

Zeer beminde Moeder en broeder en vorder famle2

jk schreven naer UE met den wenscht van en zalijg hoogtag3 te wenschen, en aen geel de famijle te wenschen en ben verwondert van UE als dat gij mijn nijet en schreeft en Jk en weet niet wat peijzen hoft gij leijven hoft doet zijet4, Dat is als dre breven dat ik naer UE schrven Jk aleten5 UE weeten als dat ik in geen driemanden gezon west6 en het is al hopt mijn boets7, en Jk verzoeken UE de goete8 van mij wat hoef9 te zenden in het moeglijk is Jk laeten UE weiten als dat wij een hamsebroet10 vekoepen 12 kreijzer11 dat maekt 9 soues fraens geld en Jk aleten5 UE weeten als dat bonaper12 in meijenc pseren13 is den 13 van meije over den rijnn gegaen is

Jk verzoeken UE als dat de soldaet dutrin mete de hessen aen de forcen hom14 naer de slagt te gaen alde troupen dij gaen over den riemen15 Jk verhoopen van in het korte ook te gaen ik verzoeken UE als dat gij mij sijto zou shrven schrven ik De Compelten aen gelde famijle en alem kennisse beminde broeders doet complente aen alde gij kenden16

UE D W Dienaer en zoen

henrcus Everaet

Aantekeningen
1 Mainz. 2 Verdere familie. 3 Hoogtij, hoogfeestdag, hier Pinksteren. 4 "Of gij leeft of dood zijt." 5 Laat (laete). 6 Gezond geweest ben. 7 "Mijn boets (geld?) is helemaal op." 8 Goedheid. 9 Af (te zenden). 10 Ammunitiebrood, brood dat bestemd is voor de soldaten. 11 Kreuzer, zilveren of koperen munt ter waarde van 48 stuiver. 12 Bonaparte, Napoleon. 13 Gepasseerd. 14 Om. 15 De Rijn. 16 Gekenden, bekenden.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel