Brief Nr 59 De Veldtochten in het oosten

N 77 PASSENDALE

a Monseur fijlippus Bathaert tot Basschendaele arondisment diper de parteman De la Lijs sito sito

hanborg den 2 augustus 18012

Zeer bemijnde vader Ende moeder, zusters Ende broeders

ik laet ul: weten den staed van mijne gezondheid En ik verhope van uL: het zelve En ik Laet uL: weten, als dat ik gearrevert ben, in ons batellion den 28 julus, ik hebbe vier dagen in het preson1 geseten voor mijn straffe En ik hebbe moeten revuwe2 passeren voor den zeenerael3 En vooral de hovereden4 van drie battelions de koppelementen aan roosa grijson de koppelementen aen joannus pattiste5 grijson de koppelementen (van) joannus cattereij. de koppelementen aen joannus grijson En de Kleene maerte de Koppelementen Ludovicus vanheeij de Koppelementen joannus seijs die getrouwt de getrouwt joanna tresia grijson zijt zoo goed van de koppelementen te doene aen tresia vulsteke ik verhope van nog Eens in mijn vaderland te komen geel met den Eersten6 En gij moet goede korreisie7 hebben ik hebbe ook goede korraisie de koppelementen aen mijn groot vader En groot moeder de Koppelementen aen mijn peter En zijn vrouwe joseph vermees ik versouke om te weten of mijn Broeder nog niet geschreven En heeft En waer hij is of in wat Battelion de koppelementen aen pieter joannus goemaere ik versouke aen mijn heere tavaleijr En baes graebereel (?) de kind omdat gij soude willen zoo goed zijn van mij ses fransche kroon optesenden want ik hebbe grootelijks geld van noodig den kapijtein heeft geseijd tegen ons dat wij moeten twee paer schoen betaelen, twee himdes8 En sakkou9 dat wij dat alles moeten betaelen En hij heft geseijd dat wij mosten schriven om geld of dat hij het selve zoude gedaen hebben, En wij hebben geseijd dat ons houders10 maer arme mijnschen En waeren dat zij geen soo veele geld En hadden om zooveele te betaelen En hij heeft daer op geseijd dat hij het zoude afghouden En van ons marsche route ik vreese het geld dat gij soude opsenden dat ik het niet En zoude ontfangen dat hij het gaed in houden van mijn want zij hebben geseijd dat wij zekerlijk wel geld hadden En wij hebben geseijd dat het geen waer En was dat wij geen geld En hadden Zijt zoo goed van te schrijven op den naeme van pieter joseph warlop die gij waer schinnelijk wel kend want ik hebbe nog tot zonnebeke11 gewond bij Ludovicus vanheul bakker bij de bersende17 En mijn vader is joseph warlop tot Becelaere woonende in de herberg genaemd den hoiijbregt die gij wel kend tijs dat ik schrijve om geld want ik En zoude Laeter mijsschien geen keure12 meer hebben En hij heeft het ook gezeijd tegen pieter vanwaeme (?) En hij heft geschreven maer zijn Brie(f) was Eenen dag vooren En het was te Laete op daer opsetten En zijt zoo goed van het adres te schrijven op pieter joseph warlop 3 derde conpaie vierde Battelion 34 resement trop de Lijne13 want wij zijn dagelijks bij malkander ik ben in de tweede Koopaie14 gelijk ik was voor dat ik disserteerde En ook van het geld die gij mij opgesonden heeft vier fransche kroon En alf dat ik het niet ontfangen En hebbe nog15 niet meer En zal ontfangen zijt zoo goed van de Koppelementen te doen aen joannus goemaere En gel de fammilije En En versouke Lavaleijr zoud zoo goed zijn van het al zoo opte zenden (w)ant ik En zoude het handers16 niet ontfangen

ul: dienaere josevers stallaert

gij moet den brief doen ad*seren naer de stad hanborg naer het 34 resement tweede konpaie trop de lijne mijn heere Lavaleije ik bedanke uw om dat gij soo veele gedaen heft voor mij

Aantekeningen


1 Gevangenis. 2 Revue; de revue passeren: gemonsterd worden. 3 Generaal. 4 Overheden, oversten. 5 Baptista. 6 Geheel met den eersten, zodra mogelijk. 7 Courage, moed. 8 Hemden. 9 Sjako, hoge soldatenhoed. 10 Ouders. 11 Zonnebeke (N 74). 12 Keur, gelegenheid. 13 Troupe de ligne. 14 Compagnie. 15 Noch. 16 Anders. 17 "Op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke is de wijk Broodseinde gelegen. In de volksmond spreekt men echter van De Bresende".(Inlichting van Raoul Masschelein, 13 nov. 2007).

De laatste alinea van de brief staat in de marge geschreven. De combinatie van de afzonderlijke woorden tot deze volzinnen berust op interpretatie; de brief geeft ze in "kolommen" naast elkaar.
De naam Bathaert is niet bekend. Iets dat er op lijkt is Bayart of Blanckaert. De namen Grijson, Vanhee, Vuijlsteke, Goemaere en Vermeesch of Vandermeesch zijn bekend te Passendale. De namen Vanwaeme, Lavaleije(r) of Tavaleijer en Cattereij zijn onbekend.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel