Brief Nr 6 De Veldtochten in het oosten

N 28 KLERKEN

Aen de Weduwe de Weduwe van pieter Bevere woonende Op het Canton van Clerken Bij Dixmuijde Departement Der Leije in Vlaenderen tot Clercken Cito

Spalt1 Den 27 Meije anno 18**

Seer Beminde Vriendinne

desen dient Om Ul te Laeten Weten als dat ik Noch gesont ben En jk Laete Ul weten als dat jk Lange teijt in het hospetael geweest hebbe met een Steke van Een baijonette waer over ik vele armoede2 gehadt hebbe En nu Zijn ik in groote Cortresse3 van geldt En ik wilde wel dat gij mij wilde afsenden twee guineen4 want ik het wel noodigh hebbe En ik sijn geheel verwondert5 als6 dat gij mij geen antwoorde geschreven En hebt jk hebbe nu al vier brieven naar u geschreven En Laet7 dog niet van op Desen brief antwoorde te schrijven En op te Zenden het gone ik u vraegen in Desen brief en jk Laete u weten als dat wij vele armoede2 geleden hebbe sedert dat wij vertrocken sijn uijt hanover om te gaen tot aen de Bataille8 toe En hebben wij niet anders geleden of9 armoed. En noijt geen Nacht quartier10 wij hadden anders geen Logist11 of12 op de velden en wij waeren veroblig(eert)13 als wij arriveerden van te Loopen van t' Een naer t' ander om te konnen Eten vinden bij de Boeren En Somtijds En vonden wij niet14 En dat heeft gedeurt Den tijdt van drije maenden Soo dat gij wel kondt dencken als dat jk het wel noodig hebbe het gone ik vraegende sijn in desen brief En sijt soo goet van de Coplimenten te doen aen mijn vader En moeder En verzoekt Sij dat Sij mij Souden Een brief schrijven als dat ik in groot verlangen sijn om te weten hoe het met hen noch al gaet En sijt soo goet van cito antwoorde te schrijven En Laet mij weten hoe het noch al gaet met Ul En Ul kinders En schrift doch soo haest het mogelick is

waer mede ik blijve Ul Oodmoedigsten En respectiven15 Dienaer

Jacobu Crombeecke

soldat au 45eme Regiment 1re Bataillon 1re Compagnie du Voltigeur16 du 1re Corps de La grande Armee 1re Division Cantonnee Dans Les Environt d' Amspach17

En sijt van mij te Laeten weten of het waer is dat mijn broeder in het Lot gevallen18 is jk hebbe het hooren seggen van Een die gekomen is uijt Vlaenderen Cito

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 4 en 5 van dezelfde schrijver. 1 Spalt, ten z.o. van Ansbach, bij Neurenberg. 2 Verdriet, ellende. 3 Korteres, korteresse: gebrek, schaarsheid, tekort. 4 Guinje: muntstuk ter waarde van 21 schellingen. 5 Begerig om te weten. 6 Of. 7 Laat (niet) na. 8 Veldslag, front. 9 Dan. 10 Nachtverblijf, inkwartiering. 11 Slaapgelegenheid. 12 Dan. 13 Verplicht, gedwongen. 14 Niets. 15 Respectvolle, eerbiedige. 16 Verkenner. 17 Ansbach. 18 Door loting voor de militaire dienst aangewezen.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel