Brief Nr 62 De Veldtochten in het oosten

N 20 POLLINKHOVE

a monsieur monsieur josepus dommesent departement de la lis arrondisement de veurne a pollinchove sito sito

Vremen1 den 2en november 1812

Beminden vaeder Ende moeder zusters Ende broeders

Desen dient om uL te laeten weeten den staed van mijne gesondheij(d) Godt zij gelofd ik ben ten vollen gesond en ik verhoope van uL het zelve jk laet weten als dat ik den verthienden van augustus van mechelen vertrokken zijn naer hamborg toe in duijtsland maer onder den weg kwaem er Een horder2 dat wij mosten blijven tot bremen dat is vijf en twintig uren van hamborg en wel hondert vijftigh uren van mijn huijs wij hebben daer Elf daegen gelegen bij de borgers wij zjn van daer vertrokken naer bremerle3 wij zijn daer al verscheen geleid4 op de prochien5 bij de boeren tegen de zee om dat land te bewaeren de boeren dat6 zij ons dorsten vermoorden zij en zouden niet laeten want zij zijn verbittert op de franschen dat wesen daer geen romsche7 menschen dat zijn daer al luitters8 en gerefformeerde en guizen9 zij gelooven wel aen godt maer niit aen onze lieve vrouwe zij en doen daer geen messe ik en kan daer geen messe hooren maer ik En laet10 daerom niet van mijn gebeden te onderhouden zoo lange als het moegelijk is het is nu ses maenden dat ik soldaet zijn mijn kleeren mij(n) broeder kan zij wel draegen hebt ik het geluk van godt van niet lange te moeten dienen ik zal wel ander kleeren krigen als dat zoo lange daer ligt de motten zouden er wel in woonen (ik zoud) geiren weiten of mijn broeder nog t' huijs is en waer dat hij woent ik hebbe door hollant gepasseert ik hebbe noeit geen zulke wunsten11 gezien de menschen en de beesten dat woent al te gaere12 dat is daer een goed land voor de militeire wij peisen van af te zijnken naer hamsterdam13 dat is de hoogstad14 van holland hier mede met respekt doet ook de complamenten aen mijne vrienden en goede kennessen ik versokke antwoorde wederom te schriven maer gij moet dien brief franckieren en als gij dien brief niet en franckiert gij en moet niet schriven ik en krigen geen geld genog om te betaelen

uL Dienaer en zoon

Bartholomeius josephus Dommesent

mijn adres is bartholomeius Dommesent gardinasionael15 5e coor16 2 compagnie a bremen

Aantekeningen


1 Bremen. 2 Order, bevel. 3 De plaats Lehe, vroeger Bremerlehe, 6 km. ten noorden van Bremerhaven. 4 Verscheiden gelegd, afzonderlijk ingekwartierd. 5 Dorpen. 6 Als. 7 Roomse, katholieke. 8 Lutheranen. 9 Geuzen. 10 Laat na. 11 Woonsten, huizen. 12 Tezamen, nl. in een enkel woonvertrek. 13 Amsterdam. 14 Hoofdstad. 15 Garde nationale. 16 Corps.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel