Brief Nr 67 De Veldtochten in het oosten

N 141 KORTRIJK

A Monsiur Monsiur frncoi prinsier Beert rue De parike15 a courtrai Departemant De La Lijs sito sito

Seilgenstad1 Den 1 julius 1813 Duijtsland

Zeer Beminden noncle Ende tante

ik Laete uL weten als dat ik nog in volle gezonheijhd ben En dat ik uL Brief ontfangen hebbe op de Baene2 in de stad Verdan3 want wij zijn uijt paris gekomen Sinxenavond4 En wij hebben door De landen van sapantien5 En door Laurein6 En nu marceren wij in Duijtsland En wij hebben over den rhijn gepasserd als wij uijt de stad meijaense7 qaemen Daer wij peijsenden te mogen blijven maer wij hebben daer maer twee dagen mogen blijven; En ik hebbe gepeijst hendericus princier te vinden in meijaense maer hij was al vertrokken En wij hebben op Bergen En rotsen geweest Die twee uren hoeg waeren En als wij over Den rhijn zijn gekomen in Duijtsland Dan En hebben wij niet meer van ons capetEins, nog brood nog vlesch nog geld; dan zijn het De borgers die ons moeten alles geven het gene wij nodig hebben anders wij mogen het geweire presanteren8 als wanner zij tegens(tand) zouden doen En het En is niet peijselijk nog zeggelijk9 dat 'er zoo veel volk met ons op De Baene is ik peijse wel dat 'er niet veel jongheijd10 meer in ons Land En is maer wij peijsen al te samen wel dat wij al stillekens naer de grotte armeije11 gaen om ons te gaen defanderen12 tegen de kazaken13 En ik hebbe Dezen brief geschreven in mijn Logement s' avonds met haeste om dat gij misschien zoud verwonderd zijn dat ik niet En schrijve

waer mede ik blijve uL getrouwen Dienaer En De complementen aen moeder susters Ende zwagere Ende familie

Emanuel Beert

En doet de complementen aen d' ouders van mijn cameraete Die zijn D: chevallier Bakker tot Belleghem En dat hij ook nog in goede gezondheijd is En dat hij zal schrijven als wanner hij wat stille mag blijven14 En de groetenisse aen geheel zijne familie En zijn Beminde

J: Bte chevallier

Aantekeningen
De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. Vergelijk brief 316 van dezelfde schrijver. Vergelijk ook brief 140 van R. Beert aan P. Beert. 1 Seligenstadt, ten zuidoosten van Frankfurt am Main. 2 Op de baan, onderweg. 3 Verdun. 4 Pinksteravond. 5 De landstreek Champagne. 6 De landstreek Lorraine. 7 Mainz. 8 Het geweer presenteren, schieten. 9 Denkbaar noch uitspreekbaar. 10 Jongelui. 11 Grande armée. 12 Défendre, vl. defanderen, verdedigen. 13 Kozakken, Russen. 14 Als hij stil ligt, rust heeft. 15 Papenstraat.
Chevalier, Joannes Baptista, zoon van Dominicus uit Moen, bakker, en van Barbara Theresia Vinzeele uit Rollegem. Hij werd geboren op 24 juni 1790 te Bellegem (Kerkregister Bellegem nr. 13, f0 1319 v0). Zie ook brief 140.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel