Brief Nr 68 De Veldtochten in het oosten

O 179 ZWEVEGEM

A mosiur mosiur jean van den berghe a zweveghen conton de courtrai arrondissement de courtrai departement de la lijs a flandre sito sito sito sito

maestrik1 dezen 16 julius 1813

zeer beminden vader ende zusters en broeders

Naer ul hertelijk gegroet te hebben dient dezen om ul te laeten weten den staet van mijne gezondheijd god lof ik ben nog in goede gezondheijd voorders gij en moet niet verwondert zijn waerom dat ik niet geschreven en hebbe want ik hebbe naer wezelen2 geweest met Eenen transport disErteurs 03 heuren3 over4 maestrik voorders ik verzoeke van ul Een weinig geld want het is Droeve Eenen soldaet zonder geld voorders ik en wete geen ander nieuwigheden als dat martijnus van den broeke vertrokken is naer vendelo5 dilt6 van ons rezement is vertrokken wij zijn nog met 6 prochianen bij malkanderen deprez dekostere dooms emabel bosut en Sijnnave en mijn cammeraede is Eenen van belleghem joannes van de poorte en wij zijn verandert van cazirnen7 wij zijn in het 54 rijzement 2 batalion 2 compagnie trop de lignie8 voorders ik zoude girn weten of gij depretz dien brief ontfangen heeft die de vrouw van queren13 mede gebrogt heeft die haeren zone quam bezoeken dat gij zoud de goedheijd hebben van het te laeten weten in van den bergens en brief voorders laete ik ul weten als dat wij moesten vertrekken maer wij zijn nog mogen in maestrik blijven ook zoude ik girn weten of joseph matton niet en is moeten opgaen9 Ende ook om te weten of zij nog geenen brief ontfangen En hebben van petrus sobrie voorders ik zoude girn weten of gij niet En zijt gescheet10 van huijshouden voorders doet de copplementen aen alle mijne vrienden en gebeuren11 als dat ik peijze van noijt meer mijn vaderland te mogen antschouwen want gij kond peijzen als12 de kogels van de ruijssensche zoo dikke vliegen als de haegelsteenen in Een vlaege

Ende het volk dat 'er door (mae)strik passeert En is niet schrijvelijk op geen papier die naer den slag trekt die den 28 van dees maend gaet geschieden ook zoude ik girn weten hoe het gaet met mijn meter of zij nog gezond is ofte niet ook zoude ik girn weten hoe het gaet met moeders zuster
hier mede sluijte ik mijnen brief En blijve u'l dienaer

joannes van den berghe

mijn addres is tot maestrick in de (c)azernen 54 rezem(ent) 2 batalion (2) compagnie trop de linge8 joannes van de poorte 1813

Aantekeningen


1 Maastricht. 2 Wesel. 3 30 Uur. 4 Verder dan. 5 Venlo. 6 De helft. 7 Kazerne. 8 Troupe de ligne. 9 In militaire dienst gaan. 10 Gescheiden. 11 Geburen, buren. 12 Dat of wanneer. 13 Kuurne (FdT).


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel